Kapverzoek gemeentelijke bomen

De gemeente Raalte ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een gemeentelijke boom te kappen.

Aanleiding kan bijvoorbeeld wortelschade of schaduwoverlast zijn. Om een goede afweging te kunnen maken tussen de waarde van de boom en de overlast die de bewoner ervaart is er een checklist met een toelichting opgesteld waaraan verzoeken getoetst worden.

De checklist maakt een afweging tussen enerzijds natuur- en milieuwaarden en de beeldbepalende waarde van de boom en anderzijds de mate van overlast die ervaren wordt. De checklist vormt een handvat om een zorgvuldige en transparante afweging te maken.

De checklist is afgestemd met leden van de Groene Agenda. Als onafhankelijk partner adviseert de Groene Agenda de gemeente onder andere op het gebied van groenbeleid.

Wat moet ik doen?

Je kunt via de gemeente een verzoek tot kap van een gemeentelijke boom indienen. Maak daarvoor een Melding Openbare Ruimte (categorie groen, bermen en sloten).

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een kapverzoek voor een gemeentelijke boom.

Geen bezwaarmogelijkheid

Heb je een verzoek voor het kappen van een gemeentelijke boom ingediend, maar honoreert de gemeente het verzoek niet? Dan is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. De gemeente is eigenaar van de betreffende boom en handelt in die hoedanigheid als privaatrechtelijk rechtspersoon. Tegen handelingen van een privaatrechtelijk rechtspersoon staat de (bestuursrechtelijke) mogelijkheid van bezwaar niet open.

Je kunt  dus geen bezwaar maken wanneer het verzoek om kap van een gemeentelijke boom niet wordt gehonoreerd. Uiteraard lichten wij ons besluit toe via een terugkoppeling.