permits iconKapvergunning particuliere bomen (buiten de bebouwde kom)

Wil je een boom kappen in het buitengebied? Je hebt  een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand waarvan de dwarsdoorsnede minimaal 35 cm (omtrek 110 cm) is. Je dient de dwarsdoorsnede op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld te meten. Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

Je hebt geen kapvergunning nodig voor

Bomen die staan in een tuin of erf, in geval van:

 • populieren;
 • wilgen, tenzij deze zijn geknot;
 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen.

Bomen die niet staan in een tuin of erf, ingeval van:

 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen, en windschermen om boomgaarden;
 • naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 • kweekgoed;
 • uit populieren of niet-geknotte wilgen bestaande:
  • wegbeplantingen;
  • beplantingen langs waterwegen, en
  • éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;

Het dunnen van bomen.

Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:

 • tenminste eens per tien jaar worden geoogst;
 • bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 • zijn aangelegd na 1 januari 2013.

In bepaalde gebieden zijn de landschappelijke waarden op grond van het bestemmingsplan beschermd. Aan deze gebieden is in het bestemmingsplan een extra waarde toegekend. Je kunt bij ruimtelijke plannen.nl het plan bekijken dat voor jouw situatie van toepassing is. Voor het verwijderen, kappen of rooien van bomen en andere opgaande beplanting is voor de gebieden met een extra landschappelijke waarde een omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” noodzakelijk, ongeacht de dwarsdoorsnede van een boom of houtopstand. De omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” kunt je digitaal aanvragen bij het Omgevingsloket.

Wanneer je buiten de bebouwde kom één of meerdere bomen, in een rij van meer dan 20 bomen of meer of op een perceel van meer dan 10 are bos, wilt kappen, is de Wet natuurbescherming van toepassing. Je dient deze kap vooraf te melden bij de provincie. De gemeentelijke omgevingsvergunning voor kap en de regels uit het bestemmingsplan met betrekking tot kappen zijn niet van toepassing wanneer herplant van dezelfde soort op dezelfde locatie plaatsvindt.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet duidelijk worden aangegeven of er sprake is van herplant, waar deze herplant plaatsvindt en met welke soort boom. Uitgangspunt is dat herplant plaatsvindt. Indien door bepaalde zwaarwegende omstandigheden geen herplant wordt uitgevoerd dan kan een geldelijke bijdrage noodzakelijk zijn in het gemeentelijke groencompensatiefonds. Deze bijdrage is gelijk aan de herplantwaarde van de te vellen boom. Herplantwaarde zijn de kosten voor een gelijkwaardige herplant, daaronder begrepen de aanschafkosten voor bomen, de kosten van het planten en de kosten van het gedurende drie jaar in stand houden van de bomen.

Voor het indienen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges worden ook (geheel of gedeeltelijk) in rekening gebracht wanneer een aanvraag wordt ingetrokken of wanneer blijkt dat geen vergunning noodzakelijk is. Neem daarom bij twijfel eerst contact op met de gemeente of een vergunning noodzakelijk is.

Leges 2023

 • 1 of 2 bomen € 109,00
 • 3 of meer bomen € 166,00

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via