Inzien en reageren

Aanvragen voor vergunningen, verordeningen, beleidsnota’s en voorschriften (bijvoorbeeld bestemmingsplannen) worden ter inzage gelegd. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om uw mening (uw zienswijze) te geven over bepaalde plannen. Ook kunt u bezwaar en beroep aantekenen tegen een genomen besluit.

Welke plannen?

Allerlei verordeningen (gemeentelijke wetten) en plannen van de gemeente, zoals bouwplannen, (ontwerp)bestemmingsplannen, structuurvisies en de gemeentelijke begroting worden ter inzage gelegd. Voor heel veel documenten ligt wettelijk vast, dat ze ter inzage gelegd moeten worden.

Daarnaast zijn er inwoners en bedrijven die een vergunning aanvragen, bijvoorbeeld

  • voor de bouw van een woning of bedrijfspand
  • het verbouwen van een monument
  • het kappen van een boom
  • een fietspad aanleggen.

Ook deze aanvragen kunt u inzien.

Waar?

In de informatiehoek van het gemeentehuis aan de Zwolsestraat 16 in Raalte liggen allerlei plannen en aanvragen voor vergunningen ter inzage. Vastgestelde verordeningen liggen meestal ter inzage bij een gemeentelijke afdeling. U vindt hierover informatie op de Gemeentepagina.

Inzageperiode en werkwijze

Op de Gemeentepagina vindt u ook informatie over de inzageperiode en de wijze waarop u uw zienswijze (mening) kunt indienen.

Wat doet de gemeente met uw mening?

De gemeente leest alle zienswijzen. Alle punten die zijn ingebracht, worden meegenomen in de afweging om medewerking te verlenen aan het plan of een vergunning te verlenen. Het is mogelijk dat er begrip is voor uw zienswijze, maar dat het college van burgemeester en wethouders toch een andere beslissing neemt.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar het bij het besluit vermelde bestuursorgaan. Adres: Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet op. Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Als de voorzieningenrechter het verzoek toekent, wordt de inwerkingtreding van het besluit voorlopig geschorst.

Beroep bij de Rechtbank

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een beroepschrift sturen naar de Rechtbank Overijssel , Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep bij de Raad van State

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een beroepschrift indienen. Het beroepschrift kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen.