Inwonersinitiatieven

De gemeente Raalte vindt het belangrijk om inwoners, verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij hun initiatieven. Dit doen we financieel met de subsidie voor inwonersinitiatieven. U komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer uw project bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van een dorp of buurt in de gemeente Raalte. De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 5000.

Wanneer komt een activiteit/project in aanmerking voor subsidie?

Voor het aanvragen van deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De activiteit of het project draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het dorp of de buurt;
  • Er is aantoonbaar draagvlak van een brede groep inwoners;
  • De subsidie mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief is een algemeen belang;
  • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage in de vorm van geld, vrijwilligerswerk of zelfredzaamheid, locatie en/of materialen;
  • Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de activiteit/project/voorziening komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het in standhouden van de voorziening na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.
  • Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het initiatief zal waarborgen na afloop van de subsidie, zoals beheer en onderhoud. Advies hierover kan onderdeel vormen van de aanvraag voor subsidie;
  • De voorziening of de realisatie ervan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid;
  • Kosten voor buurtfeesten, consumpties e.d. komen niet in aanmerking voor deze subsidie;
  • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project of de realisatie van de activiteit.
Hoe vraag ik subsidie aan?

De subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden.

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op via telefoonnummer 0572 3477 99 of mail met 1 van de volgende personen: