Integrale veiligheid

Wanneer verschillende partijen (preventief) samenwerken om de samenleving veiliger te maken noemen we dat integrale veiligheid. Simpel gezegd is integrale veiligheid meer preventief (vooraf). Acute veiligheidsaspecten vallen onder openbare orde. De betrokken partijen op het gehele gebied veiligheid zijn zeer uiteenlopend en kunnen verschillen per onderwerp. Niet alleen de verschillende afdelingen van de gemeente, maar ook de externe partners zijn erg belangrijk. Samen met allerlei partijen werken we aan een veilige samenleving in Raalte. De gemeente stelt hiervoor elke vier jaar een Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid vast. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven welke onderwerpen behandeld gaan worden. De details worden uitgewerkt in het jaarlijks activiteitenplan Veiligheid. Een aantal onderwerpen die vallen onder integrale veiligheid zijn alcoholgebruik onder jongeren, de wet BIBOB, Burgernet en de veiligheidsmonitor.

false

Alcoholmisbruik jongeren

Alcoholgebruik is in de laatste jaren sterk toegenomen, ook in de regio IJsselland. Landelijke onderzoeken geven weer dat de jeugd al op jonge leeftijd kennismaakt met alcohol. De gemeente probeert (overmatig) alcoholgebruik terug te dringen door aan te sluiten bij het project ‘minder drank, meer scoren’. Een onderdeel daarvan is het project ‘ meer dan een biertje’. De politie houdt jongeren tussen 12 en 17 jaar aan, die onder invloed van alcohol overlast veroorzaken of andere delicten plegen. Zij kunnen kiezen: een boete betalen of de cursus ’Meer dan een biertje’ bij Tactus volgen.

BIBOB

BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. Overheden (zoals gemeenten) kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Wanneer een medewerker van bijvoorbeeld de gemeente Raalte vermoedt dat een vergunning voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt dan kan hij een onderzoek instellen. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Burgernet

Burgernet is een concept van de gemeente en politie om burgers vanuit hun woon- en werkomgeving op directe wijze te betrekken bij het vergroten van hun veiligheid. Tegelijkertijd is het een netwerk van burgers om zelf bij te dragen aan de eigen veiligheid. Voor de politie is het een instrument om actief het vertrouwen tussen burger en politie te verbeteren. Voor de meldkamer is het een instrument dat gericht is op het vinden van personen en/of voertuigen waar de politie naar aanleiding van een urgente melding naar zoekt. Voor meer informatie zie de website van Burgernet. Daar kunnen inwoners vanaf 16 jaar zich aanmelden als deelnemer.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de inwoners. Ook de leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten. De Veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van het integraal veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van enquêtes onder een groep willekeurige inwoners van de gemeente Raalte. De veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van het integrale veiligheidsbeleid.

Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV)

Het RCIV is een regionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de regio IJsselland. Dit houdt in dat er op het gebied van integrale veiligheid één aanspreekpunt is. Ook is dit opgericht om de afstemming met openbaar ministerie en politie ook op regionaal niveau samen te brengen. Het RCIV neemt het initiatief bij regionale projecten en kan door de verschillende partijen worden gebruikt als vraagbaak. Zo is het RCIV bijvoorbeeld betrokken geweest bij de opzet van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum georganiseerde criminaliteit (RIEC) voor IJsselland, Twente en Noord-Oost Gelderland. In dit expertisecentrum ondersteunt men de gemeenten en opsporingsdiensten in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Er is samenwerking tussen onder andere de gemeenten in de regio, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst, de FIOD-ECD en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). Eén van de onderwerpen waar het RIEC ondersteuning biedt aan provincies en gemeenten is bij de toepassing van de wet BIBOB. Voor meer informatie zie de website van RIEC.