Integraal beheer openbare ruimte (programma 2 roalter akkoord)

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen stellen andere eisen aan de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Denk daarbij aan het levensloopbestendig maken van de openbare ruimte, zodat inwoners ongeacht hun leeftijd en met of zonder fysieke of visuele beperking kunnen genieten van een gebruikersvriendelijke en veilige openbare ruimte. Maar ook verkeerskundige vraagstukken dienen zich aan en vragen om een integrale aanpak. De openbare ruimte dient klimaatbestendig te worden ingericht in samenhang met de wateropgave. In al deze opgaven doen we dat niet alleen maar zoveel mogelijk samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners en onze Stichting Werk Raalte. Initiatieven vanuit de bevolking (burgerschap) worden hierbij aangemoedigd.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

Onze openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Met de beheerplannen krijgen we meer inzicht in hoe de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen zich ontwikkelt en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit in stand te houden. Daarnaast is er de wens om de openbare ruimte meer levensloopbestendig te maken.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • We brengen de gevraagde kwaliteit en het benodigd budget op wegbeheer en gemeentelijke gebouwen met elkaar in balans
  • Het op niveau brengen van de onderhouds- en vervangingsbudgetten in de openbare ruimte krijgt prioriteit boven nieuw beleid
  • We investeren in het verbeteren van de wegen in het buitengebied
  • Wegen met veel landbouwverkeer worden in overleg met de agrariërs veiliger gemaakt
  • We maken meer geld vrij voor het onderhoud van het openbaar groen en het maaibeleid
  • We werken “Groen Samen Doen” verder uit en verbreden het
  • We maken ons hard voor groenere speelplekken in de wijken