Koersdocument corona

De coronacrisis houdt iedereen in zijn greep en heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in onze gemeente.

De eerste weken van deze crisis hadden het karakter van een sprint. De focus lag met name op de korte termijn en het nemen van snelle besluiten. Inmiddels heeft de crisis meer het karakter van een marathon. Een marathon vraagt om verder vooruitkijken, richting geven en koers bepalen. Dat doen we met behulp van het koersdocument corona.

Koersdocument corona

Wat zijn onze ambities?

De gemeente Raalte kenmerkt zich door sterke onderlinge verbindingen en ‘noaberschap’. Als gemeente doen we wat we kunnen om dit te stimuleren, aan de hand van de volgende ambities:

 1. We hebben in deze crisis extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners en mantelzorgers, omdat we ons beseffen dat zij door deze crisis vaak nog kwetsbaarder worden.
 2. Het verenigingsleven (sport, cultuur) en dorpshuizen/MFA’s vormen het cement van het noaberschap. We ondersteunen hen zodat we ze niet alleen in stand houden, maar ook toekomstbestendig maken.
 3. Evenementen zijn erg belangrijk voor de gemeente Raalte. We zetten ons in om de evenementen die diepgeworteld zijn in onze samenleving te helpen door deze crisis te komen.
 4. We beseffen ons dat veel van onze bedrijven en ZZP’ers hard worden getroffen door deze crisis. Daarom willen we hen extra ondersteunen. We hebben intensief contact met het bedrijfsleven en zoeken naar manieren om het bedrijfsleven optimaal te steunen.
 5. We zien dat deze crisis ook veel innovatiekracht losmaakt bij onze inwoners en ondernemers. We bieden hier ruimte voor en stimuleren dit actief. Waar nodig en mogelijk willen wij helpen dit te faciliteren.
 6. De coronacrisis zorgt voor nieuwe werklozen. We investeren extra in de ondersteuning van deze werklozen, om hen zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. We doen dit in nauwe afstemming met het UWV en onze Human Capital Agenda.
 7. Ondanks dat dit een economisch onzekere tijd is blijven we investeren om onze economie te stimuleren. Waar mogelijk halen we investeringen naar voren en onze bestaande investeringsplannen zetten we door.
 8. We zien ook de kansen die deze coronacrisis biedt, zoals toegenomen saamhorigheid, de meerwaarde van thuiswerken en versnelde digitalisering. Positieve ervaringen houden we vast en stimuleren we, in het bijzonder voor onze eigen organisatie.

Wanneer komt mijn organisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Elk verzoek om ondersteuning vraagt om maatwerk. Daarom bevat de leidraad vooral hulpvragen die hierbij helpen. De leidraad is van toepassing als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om verzoeken die financiële gevolgen hebben voor de gemeente Raalte. Dat kunnen directe financiële gevolgen zijn (zoals het verzoek om een financiële bijdrage) of indirecte financiële gevolgen (zoals ondersteuning in de vorm van ambtelijke capaciteit).
 2. Het gaat om verzoeken die corona gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld van een (maatschappelijke) organisatie wiens voortbestaan in het geding is door aanhoudende corona-gerelateerde beperkingen.

Welke hulpvragen worden gesteld bij verzoek om ondersteuning?

Komt er een verzoek om ondersteuning binnen? Dan toetsen we het verzoek om ondersteuning in eerste instantie aan de volgende drie vragen:

 1. Heeft de organisatie gebruik gemaakt van rijks- en provinciale mogelijkheden die er zijn voor (financiële) ondersteuning
 2. Heeft de organisatie een beroep gedaan op hun leden en/of achterban voor ondersteuning?
 3. Heeft de organisatie actie ondernomen om inkomstenderving of extra kosten op andere wijze op te vangen?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘nee’? Dan verzoeken we de organisatie in principe om eerst deze mogelijkheden te onderzoeken voor we als gemeente ondersteuning bieden. Uiteraard bieden we ook hierbij maatwerk en is het in specifieke situaties mogelijk om hiervan af te wijken, wanneer hier een goede onderbouwing voor is.

Is het antwoord op deze vragen ‘ja’? Dan stellen we ook de volgende vragen.

 1. Voert de organisatie activiteiten uit die van maatschappelijk belang zijn?
 2. Is de organisatie een belangrijke drager van de Raalter samenleving?
 3. Is het voortbestaan van de organisatie in het geding door (de gevolgen van) de corona crisis?
 4. Is de organisatie voldoende toekomstbestendig?
 5. Gebruikt de organisatie de bijdrage om aanpassingen of innovaties door te voeren die een duurzaam positief effect hebben?

Wordt het grootste deel van deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan zijn er redenen om financiële ondersteuning te overwegen.

Hoeveel en in welke vorm is de financiële bijdrage?

De leidraad geeft geen antwoord op de vraag hoe hoog een bijdrage maximaal kan zijn of in welke vorm we de financiële bijdrage. Die vallen niet op voorhand te beantwoorden omdat het om maatwerk gaat.

Met wie neem ik contact op als ik een aanvraag wil doen?

Als u een aanvraag wil doen, neemt u contact op met de desbetreffende collega van de gemeente Raalte.