default iconHet buitengebied op de hoogte - nieuwsbrief 5

Actualiteit en onzekerheid

Op 25 november is weer een aantal brieven over de toekomst van het landelijk gebied van het kabinet aan de Tweede kamer verzonden.  Het kabinet wil werken aan een duurzame landbouwsector in 2040 en een vitaal platteland waarbij er doelen voor natuur, klimaat en water worden gesteld. De doelen en het proces zijn nu wel weer een stap verder uitgewerkt, maar vragen nog om een verder vertaalslag naar provincies, regio’s en uiteindelijk naar de individuele erven.

Met deze bredere doelen heeft de provincie de stap gezet naar de gebiedsgerichte aanpak stikstof, dat verder gaat onder de noemer van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Ook daar wordt provinciaal en met de gebiedstafels gekeken hoe te komen tot een gebiedsgerichte aanpak.  Daarnaast moeten er nog stappen gezet worden om tot een juridisch houdbare vergunningverlening te komen en is de situatie voor PAS-melders nog niet helder. De landelijke beëindigingsregeling veehouderij (voor piekbelasters en overige ondernemers) wordt op dit moment door LNV verder uitgewerkt. Het is nog onbekend wanneer deze opgesteld wordt.  Kortom, er gebeurt van alles maar er is ook nog veel onduidelijk, zeker op het niveau van het agrarische bedrijf.

We hopen dat met de stappen die nu door het Rijk worden gezet en de gebiedsgerichte aanpak voor Salland de vertaling naar de individuele ondernemer ook snel gemaakt kan worden.  Maar niet alles zal op korte termijn duidelijk worden en ook niet alles kan tegelijk.  Ondertussen moeten we het samen doen met de informatie die er is en blijven we samen kijken naar oplossingen voor de korte en lange termijn. We weten immers wel dat er wat moet gebeuren en kunnen verkennen welke mogelijkheden er nu al wel zijn.  Vanuit de gemeente, maar mogelijk ook vanuit het gebiedsteam Salland dat met de provinciale gebiedsgerichte aanpak aan de slag is.

Ben Nijboer
Wethouder Buitengebied, beheer en mobiliteit

Wilt u in gesprek over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met:

Monique van Schagen, eerste contact voor bewoners van het buitengebied en agrarische ondernemers in de gemeente Raalte: telefoon: 06-83890597, e-mail: monique.van.schagen@raalte.nl

Erfcoaches Babke Roeterdink en Niek Oude Scholten, voor informatie over mogelijkheden op uw erf, en het verkennen van toekomstperspectieven (zoals continuïteit, nieuwe activiteiten of stoppen).

Babke Roeterdink, telefoon: 06-13488967, e-mail: broeterdink@stimuland.nl
Niek Oude Scholten, telefoon 06-38648447, e-mail: niek.oudescholten@pratensis.nl

Voor meer informatie over de PAS situatie van uw eigen bedrijf kunt u contact opnemen met Michiel Sybesma, telefoon: 06-19829826, e-mail: michielsybesma@balkweg.nl

Startup Green Impact Raalte

Plantaardige eiwitten of insecten als vleesvervanger. Een goed idee voor stikstofreductie. Of slimme oplossingen voor agrariërs. Bent u (beginnend) ondernemer in de agro- en foodsector? En wilt u uw bedrijf of businessidee een boost geven? Meldt u dan aan voor Startup Green Impact Raalte. In vijf maanden tijd helpen we u om concrete stappen te zetten. In de maandelijkse bootcamp gaat u aan de slag met uw businessmodel, validering, financiering, marketing en communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren ondernemers staan tot uw beschikking om te sparren en u te coachen. Meer informatie vindt u hier: www.raalte.nl/programma-startup-green-impact-raalte

Wilt u inhoudelijk meer weten over het programma? Neem contact op met Erik Doorenspleet, programmamanager Green Impact Raalte. Stuur een mail naar erik.doorenspleet@raalte.nl en laat uw gegevens achter, hij neemt dan snel contact met u op.

Boeren aan Zet – Samen aan de slag voor boerenwelzijn

GGD IJsselland start een tweejarig project ‘Boeren aan Zet – Samen aan de slag voor boerenwelzijn’. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek, waaruit bleek dat er een grote kloof is tussen boeren en andere betrokkenen in de agrarische sector en de psychosociale hulpverlening. In dit project onderzoekt GGD IJsselland wat nodig is om deze kloof te verkleinen of weg te nemen, waarmee uiteindelijk het risico op suïcide(pogingen) hopelijk zal afnemen.

Het onderzoek bestaat uit drie opeenvolgende fasen. Eerst interviewen de onderzoekers professionals die boeren ondersteunen. Doel daarvan is in beeld te krijgen hoe de huidige ondersteuning aan agrariërs wordt vormgegeven. Vervolgens wordt een vragenlijst onder agrariërs verspreid om te achterhalen in hoeverre zij een drempel ervaren in het zoeken van psychosociale hulp. Tot slot wordt samen met betrokkenen verkend op welke manier de psychosociale hulpverlening voor agrariërs kan worden georganiseerd zodat de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd. Deelnemen aan het onderzoek kan als lid van een reflectiegroep, als lid van een kernteam of als deelnemer aan een interview.

Wilt u als agrariërs meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar Ida Besten (idabesten@gmail.com)

Bijeenkomst voor agrarisch ondernemers in de gemeente Raalte

Reserveer alvast in uw agenda: maandag 30 januari organiseert de gemeente Raalte ’s avonds een bijeenkomst voor agrarisch ondernemers in de gemeente. Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren en in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen. Is er een onderwerp waarover u deze avond graag in gesprek wilt? Laat het weten met een berichtje aan Monique van Schagen, contactpersoon voor het buitengebied. monique.van.schagen@raalte.nl, telefoon: 06-83890597.

De uitnodiging voor deze avond met locatie en tijd ontvangt u binnenkort.

“Ik ben opgelucht dat ik ben gaan praten, ik slaap weer beter”

Mijn naam is Roelien van Lenthe en ik werk al meer dan 15 jaar bij de Kern, maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Raalte. Ik ben een boerendochter en biedt graag agrariërs de helpende hand.

De Kern is een organisatie die hulp biedt bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. Soms is het dan fijn om met iemand te praten. Als mensen eenmaal over de drempel heen zijn om hulp te vragen, merk ik dat ze opgelucht zijn. Dat het goed is om zorgen te delen en samen te kijken wat er anders kan.

Problemen van agrariërs die ik tegenkom zijn heel verschillend. Soms komen mensen met relatieproblemen, hebben ze slapeloze nachten door alles wat er vanuit Den Haag op hen af komt, voelen ze zich somber of is er iets in het gezin voorgevallen. Ook mensen die een dierbare hebben verloren of die te maken hebben met ziekte kloppen aan.

Herkent u zich in dit verhaal en loopt u ook al een tijdje rond met zorgen of heeft u een vraag? Trek aan de bel via r.vanlenthe@stdekern.nl of bel Roelien op 06-10158789. Deze hulp is gratis.

Roelien

Boeren en bouwers in gesprek over biobased materialen

Kunnen en willen boeren en bouwers uit Salland zich met elkaar verbinden om een Sallandse keten van biobased materialen op te zetten? In Luttenberg kwamen een veertigtal mensen uit de bouw- en landbouwsector hierover bij elkaar, tijdens de aftrap van het project Biobased Bouwen Salland.

Doel van de bijeenkomst was het verkennen van mogelijkheden voor boeren en bouwers in Salland om gezamenlijk aan nieuwe verdienmodellen te werken via teelt, verwerking en bouw met biobased materialen. Het Sallandse initiatief sluit aan bij het landelijke programma Building Balance. Kwartiermaker Jan Willem van de Groep van het programma, presenteerde mogelijkheden, kansen en uitdagingen voor telers en bouwers. In Nederland zet hij zeven regionale en vier landelijke pilots op, voor het telen, verwerken en bouwen met biobased materialen.

Uit de groepsdiscussies die volgde, bleek onder andere dat meer kennisuitwisseling in de keten van boer, verwerker en bouwer nodig is. Hoe kunnen producten als miscanthus of hennep verwerkt worden? Welke eigenschappen hebben de producten, welke isolatiewaarde, sterkte, vochtopname? En wat zijn de eigenschappen van de gewassen en de gevolgen van biobased teelten voor bijvoorbeeld de bodem?

Conclusie na afloop was dat er voldoende animo is om gezamenlijk verder te onderzoeken hoe een keten in Salland tot stand kan komen. De volgende bijeenkomst wordt georganiseerd op 17 januari 2022 ’s middags in Luttenberg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Rienks, telefoon: 06-41558041, willem.rienks@rom3d.nl.

Wethouder Ben Nijboer: “Gesprekken aan de keukentafel geven inzicht in wat nodig is”

Wat hem het meest is opgevallen in de eerste maanden van zijn wethouderschap? “Ik ben onder de indruk van de grote bereidheid die er onder agrariërs is om stappen te zetten. Dat is een groot contrast met de traagheid van de processen in Den Haag. Ik vind het belangrijk dat ik als wethouder de geluiden uit het veld kan laten horen, zodat deze mee worden genomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De dagelijkse realiteit verbinden met het beleid, van onderop.”

Minstens één keer per maand zit wethouder Ben Nijboer aan de keukentafel bij agrariërs. “Ik wil praktijkverhalen horen”, vertelt hij. “Zo wil ik wethouder zijn. Het helpt mij om te weten wat er echt speelt zodat we als gemeente kunnen begrijpen wat nodig is en wat we voor boeren in onze gemeente kunnen doen.”

De gemeente Raalte is goed georganiseerd om agrarische ondernemers te kunnen ondersteunen in deze complexe tijden, vindt hij. “Met onze ruimtecoaches, de contactpersoon voor het buitengebied, de erfcoaches en het team van de gebiedsgerichte aanpak zetten we in op verbinding, luisteren we naar wat mensen bezighoudt en verkennen we mogelijkheden. Die lopen uiteen. Dé boer bestaat immers niet. De situatie van een melkveehouder in Luttenberg is bijvoorbeeld heel anders dan die van een varkenshouder in Laag Zuthem, en dan heb je het nog niet over persoonlijke kenmerken als leeftijdsfase, talenten en wensen. Het is een grote uitdaging om maatwerk te leveren. En telkens weer in te spelen op wat er op de boeren af komt.”

Hij vervolgt: “Zo wil ik er scherp op zijn dat geld dat uit Den Haag vrij komt voor boeren, voor het leeuwendeel ook daadwerkelijk bij hen terecht komt. Er zijn nieuwe projecten rondom de agrarische sector en de opgaven die er zijn. Daar gaan veel uren in zitten. Ik vind het goed dat deze projecten en initiatieven er zijn, laat dat duidelijk zijn. Maar als er geld komt voor de agrarische sector, moeten we zorgen dat het ook echt bij de boeren terecht komt.”

De gemeente Raalte heeft een mooie schaalgrootte om als wethouder actief te zijn, vindt Ben Nijboer. “De grootte maakt het interessant en boeiend, het werkveld is divers. Maar het is ook weer niet té groot. Met de schaal van Raalte lukt het nog goed om in contact te komen met inwoners en ondernemers.”

Hij besluit: “Dat contact met de boeren zelf is voor mij erg belangrijk. In mijn werkzame leven buiten de politiek heb ik té vaak gezien dat ‘modellen’ de baas waren, of onnavolgbare regels of inspecties met afvinklijstjes. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Voor mij moet beleid ten dienste staan van mensen. Mijn grondhouding is dan ook dat ik er als wethouder ben voor onze inwoners en hun belangen.”

Ben Nijboer

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via