default iconHet buitengebied op de hoogte - nieuwsbrief 4

Dit is de vierde nieuwsbrief voor agrariërs uit de gemeente Raalte. In deze nieuwsbrief leest u meer over Energie Support Salland, de deal ‘Eten uit de Regio’, de energiecoaches, de ontwikkelingen in de stikstofaanpak en een terugblik van Wout Wagenmans op het wethouderschap.

Wilt u later deze nieuwsbrief nog eens nalezen? Kijk dan op www.raalte.nl/buitengebied.

Besparen op uw energierekening? Schakel Energie Support Salland in!

De bouw van een nieuwe melkveestal is een goed moment om na te denken over voorzieningen waarmee je energie bespaart of opwekt. De familie Jansen Holleboom uit Mariënheem pakte het grondig aan. Wat begon met plannen maken voor relatief eenvoudige maatregelen, zoals een voorkoeler voor de melk en een frequentieregelaar op de vacuümpomp, eindigde met voorzieningen voor een compleet energieneutraal melkveebedrijf. Lees het hele verhaal van de familie Jansen Holleboom op: www.nieuweenergieoverijssel.nl/aanjagers/energieneutraal-boeren

Zelf aan de slag?

Met een Energiescan van Energie Support Salland krijgt u inzicht in het energieverbruik, besparingskansen en mogelijkheden voor elektrische opwek voor uw bedrijf. Al veel bedrijven in Raalte hebben met succes gebruik gemaakt van de energiescan en besparen energie door eenvoudige aanpassingen. U boekt een energiescan voor 350 euro (bij een energieverbruik van minder 50.000 kWh of 25.000 m3 per jaar) of 750 euro (bij een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 per jaar). Meer weten? Ga naar www.energiesupportsalland.nl

Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe Energie Overijssel

Eet lokaal! Deal ‘Eten uit de regio’ ondertekend

De gemeente Raalte gaat samen met 17 andere gemeenten in Overijssel aan de slag om lokaal geproduceerd voedsel te stimuleren. Op maandag 4 april namen wethouder Dennis Melenhorst en de gedeputeerde van Overijssel Gert Harm ten Bolscher symbolisch een mand met streekproducten in ontvangst van lokale producenten en coördinator van Salland Eet en Boert Bewust. De deal “Eten uit de Regio” werd daarna ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de Korte Keten Karavaan die nu op pad gaat om de deal per gemeente te bekrachtigen. De doelen die de gemeente heeft zijn onder ander: het stimuleren van streekproducten door middel van meer offline en online aandacht, het inzetten van welkomstpakketten met streekproducten voor nieuwe werknemers binnen de gemeente en het verder stimuleren van het bedrijvenregister zodat de bewustwording voor lokale inkoop wordt vergroot.

Regionale economie

Met de keuze voor ons eten hebben we grote invloed op ons landschap, onze leefomgeving en onze voedselproductie. Met lokaal voedsel stimuleren we de regionale economie. Het verdiende geld blijft immers in de gemeente en in de regio. Daarnaast is lokaal voedsel over duurzaam en zorgt het ervoor dat de consument weer dichter bij de boer komt te staan en meer inzicht krijgt in waar zijn of haar voedsel vandaan komt. Meer lokale afzet biedt agrariërs de mogelijkheid om te schakelen naar kringlooplandbouw.

Oproep om aan te sluiten bij de deal

De provincie Overijssel wil de deal ‘Eten uit de regio’ graag verbreden met organisaties zoals horeca, zorginstellingen, onderwijs en sportverenigingen. De provincie doet dan ook een oproep aan organisaties en instellingen om zich bij de deal aan te sluiten. Dealmaker Koen Olde Hanter van de provincie Overijssel faciliteert instellingen en organisaties die (meer) lokaal voedsel willen gaan gebruiken.

Eten uit de regio

Erfcoach zet mogelijkheden op een rij voor erfeigenaren in Raalte

Dankzij de inzet van erfcoaches hebben al veel erfeigenaren stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. De goede resultaten en bewegingen die hierdoor ontstaan, dragen bij aan het leefbaar houden van het platteland. De provincie Overijssel heeft dan ook besloten dat de erfcoaches voorlopig inzetbaar blijven voor het buitengebied.

Een erfcoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend in gesprek te gaan over vraagstukken en mogelijkheden op het erf. Voor de ene eigenaar gaat het om het toekomstbestendig maken van het bedrijf terwijl bij een ander juist vragen kan hebben over bedrijfsbeëindiging. “Mensen vertellen vaak dat een gesprek met ons de eerste aanzet is geweest voor verandering op het erf”, vertelt erfcoach Babke Roeterdink. Haar collega Niek Oude Scholten vult aan: “Vanuit onze onafhankelijke en vertrouwelijke rol kunnen we samen de wensen en mogelijkheden op een rij zetten. Om vervolgens inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om daadwerkelijk verder te komen.”

Meer weten? Kijk voor meer informatie op: www.digitaleerfcoach.nl.
Of bel met Babke Roeterdink, 0613488967 of Niek Oude Scholten, 0638648447

Ontwikkelingen in de stikstofaanpak

Aanpak Overijssel

Provincie Overijssel heeft het afgelopen jaar in zes gebieden gewerkt met de verschillende gebiedspartners aan het opstellen van een gebiedsagenda stikstof. Salland is één van die gebieden. Via een ambtelijke en bestuurlijke gebiedstafel wordt een programma opgesteld om te komen tot de benodigde vermindering van stikstofuitstoot. De provincie zet in op vijf schakels waarbij de uitstoot in alle sectoren wordt meegenomen. De op te stellen gebiedsagenda voor Salland richt zich vooral op de vermindering van uitstoot bij de agrarische sector. De provincies zijn aan zet om voor de provincie als geheel een gebiedsplan op te leveren. De zes agenda’s maken deel uit van dit grotere plan van de provincie.

Strategie Minister versnellen en intensiveren

In april heeft minister van Stikstof en Natuur een brief gepubliceerd met nadere informatie over de stikstofaanpak. De onontkoombaarheid van de stikstofaanpak staat centraal in de brief: door een teveel aan stikstof verdwijnen steeds meer dieren en planten waardoor de natuur verschraalt. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar: de basis voor ons leven, ons voedsel en daarmee ook de basis van onze economie. Een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van de natuur kunnen vragen is nodig. Het kabinet begint niet op nul – er loopt al een structurele stikstofaanpak – maar een versnelling en vergroting van de aanpak is nodig om onherstelbare natuurschade voor te zijn en andere kabinetsopgaven (woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, verduurzaming landbouw) te doen slagen. In de brief spreekt men van “versnellen en intensiveren” zonder duidelijk te maken hoe en waar. Hier vindt u deze brief: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/versnelling-en-vergroting-stikstofaanpak-voor-sterke-natuur-en-gezonde-leefomgeving

De verwachtte duidelijkheid vanuit het ministerie is echter niet in deze brief aangegeven. Dit heeft er ook toe geleid dat LTO Noord Overijssel zich teruggetrokken heeft van alle zes gebiedstafels. Andere agrarische belangenorganisaties aan de gebiedstafels hebben dat eveneens gedaan.

Reactie Overijssel

Ook provincie Overijsel heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen haar standpunt geuit via een persbericht. In dit persbericht wordt benadrukt dat duidelijkheid en perspectief noodzakelijk zijn om stappen te kunnen zetten in de sector. Niet alleen met een stoppersregeling, maar met perspectief voor agrarische ondernemers om ook echt de mogelijkheid te hebben om in te spelen op de doelstellingen en te bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf met een robuust bedrijfsmodel.

Onzekere ontwikkelingen

Het terugtreden van agrarische vertegenwoordigers uit de gebiedstafels leidt ertoe dat we voor een nieuw vraagstuk zijn komen te staan. Hoe nu verder in het opstellen van de gebiedsagenda voor Salland? In Salland streeft men ernaar om gezamenlijk een plan op te stellen waar alle gebiedspartners en provincie achter kunnen staan. Maar als er geen duidelijkheid is vanuit het Ministerie komt, is het moeilijk om aan een gebiedsagenda voor Salland te werken. Waar moet de focus komen te liggen en waar word je dan op afgerekend? Zaken die duidelijk moeten zijn voordat we met een concreet plan aan de slag kunnen. Maar ook hoe gaan we verder als landbouw niet meer volledig aan tafel zit? Dat zijn zaken die de komende weken opgelost moeten worden.

Als u meer informatie wenst over deze ontwikkelingen raden wij u aan de berichtgeving in de gaten te houden of u zich aan te sluiten bij het agrarisch collectief in Salland. Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen aan ggasalland@overijssel.nl.

Wout Wagenmans kijkt terug op 12 jaar wethouderschap

“Wat willen we hier zelf, dat is altijd mijn leidraad geweest”

Over de vraag waarover hij, terugblikkend, het meest tevreden is, hoeft Wout Wagenmans niet lang na te denken.  “De verbinding met het landelijk gebied is sterk verbeterd, niet alleen in Raalte, maar ook in Olst-Wijhe en Deventer waar we mee samenwerken in De Kracht van Salland.”

Hij vervolgt: “Het plattelandsbeleid heeft een duidelijke plek gekregen in ons beleid. Ik denk aan onze aanpak Groen Samen Doen en Erven in Beweging, de contactpersoon buitengebied en de erfcoaches, maar ook aan Kavelruil Salland bijvoorbeeld, die recent van start is gegaan. Afstemming met belangenbehartigers voor de landbouw en landgoederen is veel meer gestructureerd. En belangrijk: wat uit die afstemming voortkomt, wordt ook ambtelijk goed afgestemd. Mensen die vragen hebben over zaken rondom ruimtelijke ordening, kunnen we nu doorverwijzen naar de personen die hen daadwerkelijk verder kunnen helpen. Bovendien is er steeds meer aandacht gekomen voor sociaal maatschappelijke thema’s die spelen op het platteland.”

Na een periode van twaalf jaar wethouder zijn, stopt hij binnenkort. Zijn uitgangspunt, zo verwoordt hij, is altijd geweest: ‘Wat willen we hier in Raalte zelf?’ en ‘Wat is het algemeen belang?’ “Dat uitgangspunt heeft veel in beweging gezet, mensen horen nu niet zomaar: ‘nee, dat kan niet’. We onderzoeken mogelijkheden hoe iets wél kan.”

Strategie

Het agrarisch gebied is constant in beweging en agrariërs moeten vandaag de dag vooral ondernemer zijn, aldus Wagenmans. “Als ondernemer moet je een strategie uitzetten, vooruitkijken. Dat is ontzettend ingewikkeld met regelgeving die voortdurend verandert en geen duidelijkheid biedt. Vooral daarom is het belangrijk dat belangenbehartigers mee ontwikkelen, een strategie neerzetten. Nu wordt er vooral gereageerd op wat er op de sector dreigt af te komen. En dus moet ook hier de vraag leidend zijn: “Wat willen we zelf?”

Toen hij in 2010 aantrad als wethouder, moest er flink bezuinigd worden. “Ik heb toen gezegd: ‘Ik ga hier niet op de winkel passen. Het veld in, krachten bundelen zowel intern als extern, om met andere besturen en organisaties de positie van de landbouw en het platteland goed op de kaart te krijgen. Je moet hoe dan ook blijven investeren in je samenleving. Dat hebben we gedaan in alle kleine kernen binnen de gemeente, in de multifunctionele accommodaties (MFA’s), in scholen, in nieuwe woningen, in de openbare ruimte. Altijd in overleg met Plaatselijk Belang. Als gemeente moet je een stap naar voren zetten in dit soort situaties. Je moet blijven investeren en dat vraagt soms wel lef.”

Fietsen

Het was niet altijd makkelijk om de rol van wethouder te vervullen, en daarmee soms ook de kop van jut te zijn, aldus Wagenmans. “Er zijn echt wel dagen of avonden geweest dat ik met een rot gevoel naar huis ben gegaan. Ik zocht het dan wel vooral bij mezelf: wat had ik wel of juist niet moeten zeggen, waar ben ik de focus verloren, wat wist ik niet, wat ik wel had moeten weten. Om dan weer in balans te komen, pakte ik graag de fiets. Vanaf ons huis in Heeten tot aan het tunneltje van Nieuw Heeten zat ik dan nog te worstelen en te foeteren op mezelf, eenmaal door het tunneltje zette ik de vaart erin en kon ik daarna weer verder.”

Wat wil hij de ondernemers en bewoners van het platteland meegeven? “Ik hoop dat mensen elkaar opzoeken en gebruik maken van de expertise op het gemeentehuis. Maak gebruik van onze ambtelijke organisatie! Samen kun je invulling geven aan hoe we het hier met elkaar in Salland zelf willen.”

Wout Wagenmans

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via