Herinrichting Almelosestraat

Hoe ziet de Almelosestraat er straks uit

De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt opnieuw ingericht. Opgaven op het gebied van verkeer, groen en afval- en hemelwater worden tegelijk aangepakt. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2020 gereed.

Aanleiding

Er zijn meerdere aanleidingen voor de herinrichting van de Almelosestraat. Zo is er schade aan de riolering geconstateerd, wordt er vaak hard gereden en is de huidige inrichting verouderd. Daarnaast is er op sommige plekken achterstallig onderhoud en staan we voor een aantal klimaatopgaven. Al deze aandachtspunten pakken we nu samen in één plan op. De Almelosestraat is straks klaar voor de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

De herinrichting is in te delen in drie belangrijke thema’s: afval- en hemelwater, verkeer en groen. Hieronder staat beschreven wat er per thema op hoofdlijnen gaat gebeuren.

Afval- en hemelwater

 • Nieuwe riolering voor vuil water
 • Hemelwater gescheiden afvoeren/infiltreren
 • Minimaliseren wateroverlast

Per perceel kijken we samen met de bewoner(s) hoe we dit het beste kunnen realiseren.

Verkeer

 • Overzicht verbeteren
 • Snelheid omlaag
 • Extra aandacht voor kruispunt Daggertsbrug
 • Gebruiksvriendelijk trottoir
 • Inrichting volgens actuele verkeerskundige richtlijnen

Vanaf de Daggertsbrug tot aan de kruising Almelosestraat/Tjalkstraat is de maximumsnelheid straks 30 km/uur. De weginrichting sluit aan bij de snelheid die gereden mag worden.

Groen

 • Nieuwe groenstructuur
 • Gevarieerde bomenrijen en beplanting
 • Dorpskarakter
 • Biodiversiteit

Samen met de klankbordgroep en bewoners van de Almelosestraat is er een definitief plan opgesteld voor de invulling van het groen. 

Ontwerp

Het ontwerp is samen met de bewoners van de Almelosestraat gemaakt. Via een opgerichte klankbordgroep zijn we gedurende het hele traject met een vertegenwoordiging van de straat in gesprek. Tijdens een eerste inloopbijeenkomst op 12 september 2018 kon iedereen de eerste plannen bekijken. De reacties en opmerkingen zijn zo veel mogelijk meegenomen in het vervolg. Leden van de klankbordgroep zorgden ook in deze fase voor terugkoppeling aan de straat. Dit leidde uiteindelijk tot een laatste voorontwerp. Dit ontwerp is op 12 juni 2019 gepresenteerd tijdens een tweede inloopbijeenkomst. De binnengekomen reacties zijn daarna beoordeeld en verwerkt. Dit leidde tot een definitief ontwerp. Het college heeft hier op 19 november 2019 akkoord op gegeven. 

De volgende stap was de aanbestedingsprocedure. Hiervoor is het eerste kwartaal van 2020 gebruikt. Aannemer Klink-Nijland gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Waar staan we nu?

De voorbereidende werkzaamheden zijn in april gestart.  Op 23 april is aannemer Klink-Nijland gestart met de werkzaamheden. Er is ook gestart met de afkoppeling van hemelwater op de particuliere percelen.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project, ten gunste van de bereikbaarheid. Een gedeelte van de Heesweg wordt ook aangepakt. De aannemer start op de Heesweg, daarna volgt de Almelosestraat vanaf de Daggertsbrug. De werkzaamheden aan het riool en de weg zijn naar verwachting eind dit jaar gereed. De aanplanting van het groen zal in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. 

Planning

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met veel interactie.

 • Eerste kwartaal 2020: aanbestedingsprocedure
 • Tweede kwartaal 2020: start werkzaamheden
 • Eind 2020: werkzaamheden gereed
 • Eind 2020/begin 2021: aanleg beplanting

Op de hoogte blijven?

Bent u benieuwd naar de wekelijkse planning van aannemer Klink-Nijland? Houd dan de website van Klink-Nijland in de gaten. 

Almelosestraat

 Almelosestraat raalte
 Almelosestraat raalte
Almelosestraat raalte

Impressiebeelden

Almelosestraat 1
Almelosestraat 2
Almelosestraat 3

Contact herinrichting Almelosestraat

Heeft u vragen over de herinrichting van de Almelosestraat? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Huizinga. Dit kan via henk.huizinga@raalte.nl