Herinrichting Almelosestraat

Hoe ziet de Almelosestraat er straks uit

De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt opnieuw ingericht. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. De herinrichting start volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2020.

Aanleiding

Er zijn meerdere aanleidingen voor de herinrichting van de Almelosestraat. Zo is er schade aan de riolering geconstateerd, wordt er vaak hard gereden en is de huidige inrichting verouderd. Daarnaast is er op sommige plekken achterstallig onderhoud en staan we voor een aantal klimaatopgaven. Al deze aandachtspunten pakken we nu samen in één plan op. De Almelosestraat is straks klaar voor de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

De herinrichting is in te delen in drie belangrijke thema’s: afval- en hemelwater, verkeer en groen. Hieronder staat beschreven wat er per thema op hoofdlijnen gaat gebeuren.

Afval- en hemelwater

 • Nieuwe riolering voor vuil water
 • Hemelwater gescheiden afvoeren/infiltreren
 • Minimaliseren wateroverlast

Per perceel kijken we samen met de bewoner(s) hoe we dit het beste kunnen realiseren.

Verkeer

 • Overzicht verbeteren
 • Snelheid omlaag
 • Extra aandacht voor kruispunt Daggertsbrug
 • Gebruiksvriendelijk trottoir
 • Inrichting volgens actuele verkeerskundige richtlijnen

Vanaf de Daggertsbrug tot aan de kruising Almelosestraat/Tjalkstraat is de maximumsnelheid straks 30 km/uur. De weginrichting sluit aan bij de snelheid die gereden mag worden.

Groen

 • Nieuwe groenstructuur
 • Gevarieerde bomenrijen en beplanting
 • Dorpskarakter
 • Biodiversiteit

Ontwerp

Het ontwerp is samen met de bewoners van de Almelosestraat gemaakt. Via een opgerichte klankbordgroep zijn we gedurende het hele traject met een vertegenwoordiging van de straat in gesprek. Tijdens een eerste inloopbijeenkomst op 12 september 2018 kon iedereen de eerste plannen bekijken. De reacties en opmerkingen zijn zo veel mogelijk meegenomen in het vervolg. Leden van de klankbordgroep zorgden ook in deze fase voor terugkoppeling aan de straat. Dit leidde uiteindelijk tot een laatste voorontwerp. Dit ontwerp is op 12 juni 2019 gepresenteerd tijdens een tweede inloopbijeenkomst. De binnengekomen reacties zijn daarna beoordeeld en verwerkt. Dit leidde tot een definitief ontwerp. Het college heeft hier op 19 november 2019 akkoord op gegeven. 

Waar staan we nu?

Nu het ontwerp bekend is, is het tijd voor de volgende stap: de aanbestedingsprocedure. Hiervoor wordt het eerste kwartaal van 2020 gebruikt. De gemeente verwacht vervolgens in het voorjaar van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden, zodat de Almelosestraat eind 2020 klaar is voor de toekomst. Momenteel worden er met de perceeleigenaren afspraken gemaakt over het afkoppelen van regenwater. 

Planning

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met veel interactie.

 • Eerste kwartaal 2020: aanbestedingsprocedure
 • Tweede kwartaal 2020: start werkzaamheden
 • Eind 2020: werkzaamheden gereed
 • Eind 2020/begin 2021: aanleg beplanting

Almelosestraat

 Almelosestraat raalte
 Almelosestraat raalte
Almelosestraat raalte

Impressiebeelden

Almelosestraat 1
Almelosestraat 2
Almelosestraat 3

Contact herinrichting Almelosestraat

Heeft u vragen over de herinrichting van de Almelosestraat? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Huizinga. Dit kan via henk.huizinga@raalte.nl