Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Een LPG-tankstation of chloortrein vallen bijvoorbeeld onder het externe veiligheidsbeleid.

Externe veiligheid kan op twee manieren ingedeeld worden:

  • Transportrisico behandelt de externe veiligheid langs transportassen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zoals spoorlijnen, buisleidingen en snelwegen. (zie ook onder Vervoer gevaarlijke stoffen)
  • Risico bij inrichtingen gaat over externe veiligheid rond bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, bijvoorbeeld tankstations met LPG.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen moet het transport van gevaarlijke stoffen in ieder geval de bebouwde kom vermijden, tenzij het echt niet anders kan. Niet alle gevaarlijke stoffen zijn routeplichtig. In het reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (VLG) is een lijst met routeplichtige stoffen opgenomen (Website Ministerie van Verkeer en Waterstaat). De meest voorkomende routeplichtige stoffen zijn brandbare gassen zoals LPG en propaan, giftige en bijtende stoffen zoals chloor en ammoniak en ontploffingsgevaarlijke stoffen zoals vuurwerk. Gemeenten hebben op basis van artikel 18 van de Wvgs de bevoegdheid om een route aan te wijzen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Route Raalte

De gemeenteraad van Raalte heeft de volgende wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangewezen:

  • de N35, van en naar Zwolle, tot en met het kruispunt met de N348 (Ommerweg)
  • de N348, van en naar Deventer
  • de N348, van en naar Ommen

Wanneer u wilt afwijken van deze vastgestelde route moet u een ontheffing route gevaarlijke stoffen aanvragen.

Ontheffing

Volgens artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is het verboden om zonder ontheffing van burgemeester en wethouders van Raalte met een lading gevaarlijke stoffen af te wijken van bovenstaande route. Dus als vervoerders buiten de vastgestelde route een bestemming of herkomst hebben, dan moeten zij een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende punten, onder andere:

  • Loopt de route door de bebouwde kom?
  • Zijn er kwetsbare objecten in de nabijheid van de gekozen wegen? Kwetsbare objecten zijn onder andere scholen en verzorgingscentra.
  • Is de aanvraag in overeenstemming met de milieuvergunningen van alle betrokkenen?

Op basis van alle gegevens wordt de meest veilige route gekozen.