Eénmalige subsidies

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of te ondersteunen. Eén van deze subsidievormen wordt eenmalige subsidie genoemd. Een eenmalige subsidie is: een subsidie voor activiteiten of projecten met een eenmalig en / of experimenteel karakter.

Hieronder leest u op welke terreinen u een eenmalige subsidie kunt aanvragen.

 • Deskundigheidsbevordering
 • Inwonersinitiatieven
 • Projectsubsidie Cultuur
 • Projectsubsidie Raalte Gezond!
 • Schoolsport
 • Sportstimulering

Toetsing

De aanvragen worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Raalte en de subsidieregeling.

De aanvraag voor een éénmalige subsidie moet bij voorkeur 13 weken maar minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit ingediend zijn bij het College (Algemene Subsidieverordening: artikel 7, lid 5) van de gemeente Raalte tenzij er bij subsidieregelingen andere termijnen zijn gesteld.

Toetsing éénmalige subsidies ( extra informatie over projectsubsidie cultuur)

De Culturele Advies Raad (CAR) adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen voor een projectsubsidie cultuur.

 • De aanvrager stuurt een aanvraagformulier projectsubsidie cultuur inclusief andere vereiste documenten naar de gemeente. In het aanvraagformulier staat welke documenten vereist zijn.
 • De gemeente toetst de aanvraag op volledigheid en juistheid. De gemeente kijkt dan of de aanvraag binnen de subsidietoetsingskaders projectsubsidie cultuur past.
 • Als een aanvraag onvolledig is ingediend, krijgt de aanvrager gelegenheid de ontbrekende gegevens of documenten binnen vier weken alsnog schriftelijk in te dienen. Dit betekent wel uitstel van de beslistermijn van 8 weken* vanaf het moment dat de aanvrager schriftelijk de mogelijkheid krijgt om de aanvraag compleet te maken.
 • Als de aanvrager de gegevens niet binnen de gestelde termijn verstrekt, stelt de gemeente de aanvraag buiten behandeling.
 • Als de aanvraag volledig is, stuurt de gemeente de Culturele Advies Raad (CAR) een kopie van het aanvraagformulier en de kopieën van de bij de aanvraag gevoegde documenten met het verzoek om een advies uit te brengen. De CAR adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag voor een projectsubsidie cultuur.
 • De CAR behandelt de aanvraag inhoudelijk en brengt een advies uit. De CAR stuurt dit advies naar de gemeente.
 • Het college van burgemeester en wethouders neemt aan de hand van het advies van de CAR een besluit om de subsidie al dan niet toe te kennen.
 • De gemeente stelt het besluit op in de vorm van een beschikking en stuurt deze naar de aanvrager.
 • De subsidieontvanger brengt vervolgens binnen 13 weken na afloop van het project schriftelijk verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat zowel uit een korte inhoudelijke als financiële evaluatie.

*Beslistermijn 8 weken: Subsidieverzoeken voor bedragen tot en met € 1.250,-- kunnen het gehele jaar worden ingediend. Voor deze aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken vanaf de datum van ontvangst door de gemeente.

Subsidieverzoeken vanaf € 1.250,-- kunnen twee maal per jaar worden ingediend te weten: voor 1 maart en voor 1 oktober. Voor deze aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken, vanaf één van de hiervoor genoemde data. Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 maart en 1 oktober krijgen een beschikking maximaal 8 weken na 1 oktober.