Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie (programma 5 roalter akkoord)

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de ontwikkeling naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van ons welzijn. Deze transitie vereist een fundamentele verandering van denken en handelen, maar biedt tegelijkertijd kansen voor economische ontwikkeling. Het gaat om grote maatschappelijke, economische én ruimtelijke veranderingen waarin we van iedere inwoner, elke ondernemer, de regio en tal van betrokken organisaties en instellingen iets vragen.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

We willen de gemeente Raalte duurzamer maken en voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat we onze huidige ondersteunende en faciliterende rol voortzetten, maar ook op kansrijke plekken zelf of in regionaal verband met initiatieven starten. We zien dat duurzaamheid, de energietransitie en circulaire economie niet alleen noodzakelijk zijn voor onze samenleving, maar ook goede kansen bieden voor ondernemend Raalte.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • We gaan het goede voorbeeld geven door onze gemeentelijke gebouwen te verduurzamen
  • Waar mogelijk ondersteunen we actief initiatieven van ondernemend Raalte op circulaire economie
  • Om energieneutraliteit en duurzaamheid te bevorderen, streven we naar wijkgerichte energieneutrale plannen
  • We ontwikkelen een visie op klimaatadaptatie
  • We vragen aandacht voor of ondersteunen onderzoek naar nieuwe energieconcepten die langdurige opslag van energie mogelijk maken