Concept-Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040

De afgelopen twee jaar is een concept-omgevingsvisie tot stand gekomen. De Omgevingsvisie is hét strategische instrument waarmee de gemeenteraad richting geeft en kaders vaststelt voor de leefomgeving.

Totstandkoming concept-Omgevingsvisie

Onze leefomgeving maken we samen, daarom hebben we een visie op die leefomgeving ook samen gemaakt. Dit startte in het voorjaar van 2018 door te gaan ‘luistervinken’. In totaal dachten in korte gesprekken en via een online tool bijna 1200 inwoners van de gemeente na over wat zij belangrijk vonden voor de toekomst van onze leefomgeving. Deze inbreng is verrijkt met een analyse van vakexperts en zo zijn er drie kernopgaven voor de toekomst tot stand gekomen. Dit zijn de toekomst van het buitengebied, de toekomst van bestaande dorpen en wijken en de positie van de gemeente Raalte in de regio. Een groep van 115 ‘Visiemakers’ heeft vervolgens een visie per kernopgave ontwikkeld. De groep Visiemakers bestaat uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeente Raalte. Die antwoorden op de kernopgaven vormen samen met het DNA van de gemeente Raalte en een hoofdstuk over ‘Hoe doen we het samen?’ de concept-Omgevingvisie van de gemeente Raalte.

Bekijk de concept-Omgevingsvisie

We nodigen je van harte uit om de concept-Omgevingsvisie te bekijken. Deze bestaat uit de volgende documenten:

Bovenstaande stukken zijn ook in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Vanwege het Coronavirus vragen we je om hiervoor een afspraak te maken via (0572) 347 799.

Zienswijze

De concept-Omgevingsvisie ligt ter inzage vanaf donderdag 30 april tot en met woensdag 10 juni 2020. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk, per e-mail (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.

  • Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar: Gemeenteraad van Raalte, Postbus 140, 8100 AC  Raalte.
  • Een zienswijze per e-mail kan worden gestuurd naar info@raalte.nl, o.v.v. zaaknummer 18387-2020 en onderwerp: zienswijze Omgevingsvisie
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Vincent Breen van het Domein Ruimte, telefoon (0572) 347 799.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de Omgevingsvisie de zienswijze betrekking heeft.

Tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze Omgevingsvisie een Structuurvisie, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.