Bomen kappen

Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen

Sinds 1 februari 2017 is de kapbepaling APV gewijzigd. Daarnaast wordt een lijst met beschermenswaardige bomen vastgesteld  Hierdoor is het, binnen de bebouwde kom, in veel situaties niet meer noodzakelijk om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan te vragen. Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Tot die tijd is het volgende uitgangspunt van toepassing: Wordt een boom niet op grond van andere regelgeving beschermd (bijv. Wet natuurbescherming of vanuit bestemmingsplan)? Dan heeft u voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig als de diameter 35 cm of meer is.

In de gemeentelijke regelgeving van de APV wordt onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en niet gemeentelijke bomen en bomen binnen en buiten PDFde bebouwde kom

Met de bebouwde kom wordt bedoeld het als bebouwde kom aangewezen gebied op grond van artikel 4.1, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming.

Een gemeentelijke boom is een boom die staat(geheel of voor een deel) op grond dat in eigendom is van de gemeente Raalte.

Nieuwe toekomstige regelgeving (na vaststelling bomenlijst)

Voor niet-gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom wordt een lijst met beschermingswaardige bomen vastgesteld in 2020. Na vaststelling van deze lijst is voor niet-gemeentelijke bomen een kapvergunning noodzakelijk als deze op de lijst met beschermingswaardige bomen voorkomen. Meer informatie over het kapbeleid kunt u vinden in het groen- en kapbeleid Groen samen doen

Huidige regelgeving (totdat bomenlijst is vastgesteld)

Zolang de lijst met beschermingswaardige bomen niet is vastgesteld, is de volgende regelgeving van toepassing.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een boom of een andere houtopstand wilt kappen of laten kappen die:

 • is aangeplant in het kader van een herplantplicht of landschappelijke inpassing, ongeacht de stamdiameter.
 • een stamdiameter heeft vanaf 35 cm (= 110 cm omtrek, gemeten op 1,30 m boven maaiveld).

Voor de volgende niet gemeentelijke bomen, die buiten de bebouwde kom staan, is het kapverbod van de APV niet van toepassing let op: bomen kunnen ook op grond van andere regelgeving beschermd zijn, bijvoorbeeld bestemmingsplan of Wet natuurbescherming):

Bomen die staan in een tuin of erf, in geval van:

 • populieren;
 • wilgen, tenzij deze zijn geknot;
 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen;

Bomen die niet staan in een tuin of erf, ingeval van:

 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen, en windschermen om boomgaarden;
 • naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 • kweekgoed;
 • uit populieren of niet-geknotte wilgen bestaande:
  • wegbeplantingen;
  • beplantingen langs waterwegen, en
  • eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

Het dunnen van bomen

Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:

 • tenminste eens per tien jaar worden geoogst;
 • bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 • zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Tip

Wanneer u, binnen de bebouwde kom, een “minder waardevolle” boom wilt verwijderen, die op dit moment geen gevaar voor de omgeving vormt, dan kunt u beter wachten tot het nieuwe beleid in werking treedt. Als de betreffende boom dan niet in de bomenlijst is opgenomen, is een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom niet meer vereist.

Bomen beschermd op basis van bestemmingsplan

In bepaalde gebieden zijn de landschappelijke waarden op grond van het bestemmingsplan beschermd. Aan deze gebieden is in het bestemmingsplan een extra waarde toegekend. U kunt bij ruimtelijke plannen.nl het plan bekijken dat voor uw situatie van toepassing is. Voor het verwijderen, kappen of rooien van bomen en andere opgaande beplanting is voor de gebieden met een extra landschappelijke waarde een omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” noodzakelijk. Alleen als deze werkzaamheden plaatsvinden binnen het bouwvlak of aangemerkt worden als normaal onderhoud en beheer is een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen noodzakelijk. De omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” kunt u ook digitaal aanvragen bij omgevingsloket online

Bijzonderheden

Wanneer u buiten de bebouwde kom één of meerdere bomen, in een rij van meer dan 20 bomen of op een perceel van meer dan 10 are bos, wilt kappen, is de Wet natuurbescherming van toepassing. U dient deze kap vooraf te melden bij de provincie. Informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Overijssel (Wet natuurbescherming houtopstanden). De gemeentelijke omgevingsvergunning voor kap en de regels uit het bestemmingsplan met betrekking tot kappen zijn niet van toepassing wanneer herplant op dezelfde locatie plaatsvindt.

LET OP!

Bomen zijn in bepaalde situaties extra beschermd. Deze bescherming vindt plaats op basis van regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Onder anderen in de gebieden met de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden”, “Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden”, “Groen”, “Kommen” en “Essen” heeft u voor het kappen van bomen veelal een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk nodig. U hoeft dan geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen.  Zie hiervoor de informatie die vermeld staat bij “Bomen beschermd op basis van bestemmingsplan”

Kap bomen in verband met zonnepanelen

De gemeente Raalte hanteert het beleid dat er slechts in zeer bijzondere omstandigheden toestemming wordt gegeven om bomen te vellen om het rendement van zonnepanelen te verbeteren. Dit is in een beleidsregel vastgesteld omdat bomen meerdere functies vervullen. Bomen leveren onder andere een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen, hebben een meerwaarde voor de beleving van de leefomgeving, werken als buffer tegen de hitte in de zomer en hebben een functie voor natuur en ecologie. Het verkrijgen van een beter / hoger rendement van zonnepanelen kan dan ook niet als argument worden aangemerkt om het kappen van bomen mogelijk te maken.

Onderbouwing kapaanvraag

In sommige situaties is het, zonder een uitgebreide inspectie, visueel vast te stellen dat een boom een beperkte levensverwachting heeft of risico’s voor de omgeving vormt. Bijvoorbeeld wanneer een boom deels afgestorven is of rotte plekken laat zien. Wanneer hier echter twijfel over bestaat dan kan heeft een rapportage over de boomveiligheid en/of boomvitaliteit een duidelijke meerwaarde bij de onderbouwing van de aanvraag. Een onderbouwing van een ter zake kundig bedrijf voorkomt discussie rond de besluitvorming over de aanvraag. Zeker in situaties waarbij, in verband met grotere risico’s voor de omgeving, de zogenaamde versnelde procedure moet worden toegepast, is een dergelijk rapport dringend gewenst.

Herplant

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet duidelijk worden aangegeven of er sprake is van herplant, waar deze herplant plaatsvindt en met welke soort boom. Uitgangspunt is dat herplant plaatsvindt. Indien door bepaalde zwaarwegende omstandigheden geen herplant wordt uitgevoerd dan kan een geldelijke bijdrage noodzakelijk zijn in het gemeentelijke groencompensatiefonds. Deze bijdrage is gelijk aan de herplantwaarde van de te vellen boom. Herplantwaarde zijn de kosten voor een gelijkwaardige herplant, daaronder begrepen de aanschafkosten voor bomen, de kosten van het planten en de kosten van het gedurende drie jaar in stand houden van de bomen.

Snoeien en/of verplanten van bomen

Van kappen volgens de definitie van de APV kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van een relatief groot deel (> 20%) van de kroon uit een boom. Wanneer een boom verplaatst wordt (verplanten), wordt dit ook aangemerkt als kappen.

Naast vergunning ook toestemming van eigenaar

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of de aanvrager dient toestemming te hebben van de eigenaar om een aanvraag in te dienen). Als er een gemeentelijke boom moet worden verwijderd (bijvoorbeeld voor het maken van een uitrit), dient u contact op te nemen met de gemeente. De gemeente zal dan nadere afspraken met u maken over het aanvragen van de vergunning en de verrekening van de kosten.

Natuurwetgeving

Bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u ook te maken krijgen met beschermde natuur. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangeven of er sprake is van bepaalde waarden. Hierbij moet u onder anderen denken aan nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals vogels en vleermuizen. Ook kunnen de bomen deel uitmaken van een zogenaamde vliegroute voor vleermuizen. In situaties waarbij belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn (bijvoorbeeld nesten van bepaalde vogels, gebruik van holen door bepaalde diersoorten of wanneer de bomen onderdeel uitmaken van een vleermuisroute) kan nader onderzoek noodzakelijk zijn (quickscan) om te beoordelen of en onder welke voorwaarden de werkzaamheden zijn toegestaan. Nadere informatie kunt u vinden op de website van de provincie Overijssel.

Sinds 2002 is/was de Flora- en faunawet van kracht. Bepalingen hieruit zijn sinds 1 januari 2017 ondergebracht in de Wet Natuurbescherming.

De wet gaat uit van het beschermingsprincipe. “Planten en dieren zijn beschermd tenzij…”. Dit betekent dat iedereen een zorgplicht heeft voor de in Nederland in het wild levende planten en dieren en voor hun directe leefomgeving. Het belangrijkste onderdeel van de Wet Natuurbescherming is het verbieden van handelingen die het voortbestaan van planten- en diersoorten in gevaar kunnen brengen.

In de Wet Natuurbescherming worden geen data genoemd waarop werkzaamheden wel of niet uitgevoerd mogen worden. Er wordt gevraagd altijd zorgvuldig te handelen. De broed- en kraamtijd is daarbij de tijd waarin een soort het meest kwetsbaar is en deze periode kan dus beter ontzien worden.

Ondanks het feit dat u voor een activiteit een omgevingsvergunning heeft of kunt krijgen, mag u bij aanwezigheid van beschermde dieren en planten geen nesten of verblijfsplaatsen van deze dieren en planten vernielen of verstoren. De Wet Natuurbescherming gaat dan vóór. Mede daarom wordt dringend afgeraden bomen in het broedseizoen te kappen.

Kosten

Voor het indienen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges worden ook (geheel of gedeeltelijk) in rekening gebracht wanneer een aanvraag wordt ingetrokken of wanneer blijkt dat geen vergunning noodzakelijk is. Neem daarom bij twijfel eerst contact op met de gemeente of een vergunning noodzakelijk is. 

Leges 2020

 • 1 of 2 bomen € 105,00
 • 3 of meer bomen € 160,00

Stroomschema kappen bomen

Kaart grens bebouwde kom Wet Natuurbescherming