Boetelerveld

Ontwikkeling Boetelerveld

Het Boetelerveld ligt in de gemeente Raalte en is benoemd als Natura 2000 gebied om zijn bijzondere natuur. De natuur van dit uitgestrekt nat heideterrein in Salland is afhankelijk van langdurig natte omstandigheden. Enkele bijzondere natuurtypen, zoals blauwgraslanden, heischrale graslanden en jeneverbesstruwelen houden echter van basenrijke omstandigheden (lage zuurgraad) en voedselarme omstandigheden. De hoeveelheid stikstof in het gebied moet omlaag. Hoge grondwaterstanden en vermindering van inspoeling van meststoffen van buitenaf zijn daarom voor het Boetelerveld van belang.

De gemeente Raalte is bestuurlijk trekker van de planuitwerking.

PDFInrichtingsplan Boetelerveld

PDFKaartenbijlage Boetelerveld

Provincie Overijssel

De provincie stelt de beheerplannen vast. Kijk voor meer informatie over Boetelerveld op de website van de provincie Overijssel.

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel heeft dit 170 hectare groot natuurgebied in beheer. Kijk voor meer informatie over Boetelerveld op de website van Landschap Overijssel.