Bezwaarschrift

Beschrijving

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. 
Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Als u bezwaar aantekent, is de beslissing nog wel rechtsgeldig. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Aanvragen

In een bezwaarschrift moet het volgende staan: 

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht
  • de redenen van bezwaar
  • uw handtekening

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 12 weken een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
Kijk hiervoor ook bij het product ‘Beroepschrift indienen’.

Contact

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.