Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen.

Bent u ondernemer of heeft u overwaarde in uw eigen woning dan krijgt u geen kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. 

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Voor belastingen van het waterschap/GBLT kunt u kwijtschelding aanvragen via de website van GBLT.

Automatische toetsing kwijtschelding

Wilt u dat wij uw aanvraag automatisch toetsen? Dan kunt u dat aangeven op het formulier kwijtschelding. U hoeft dit formulier dan niet elk jaar opnieuw in te vullen. Wij controleren uw aanvraag op basis van gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Wanneer uw situatie niet verandert, krijgt u elk jaar automatisch kwijtschelding. De automatische toetsing is niet mogelijk voor studenten of wanneer u een eigen woning bezit. 

Schriftelijk aanvragen

Voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vult u een formulier verzoek om kwijtschelding in en print u het uit. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde gegevens naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie 

T.a.v. Kwijtschelding

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier?

Dan kunt u zich richten tot steunpunt thuisadministratie, telefoonnummer 06-48161070.

Hoe verloopt de aanvraag?

De Regionale Samenwerking Financiële Administratie behandelt uw aanvraag. Per post krijgt u een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijgt u geen bericht. U ontvangt een brief waarin staat of u kwijtschelding krijgt of niet. 

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief voor welk bedrag u kwijtschelding krijgt. Voor bepaalde belastingen kunt u maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding krijgt, moet u eerst betalen. Pas na deze betaling ontvangt u de kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief de reden van afwijzing vermeld. U moet dan de aanslag betalen.

Wat heeft u nodig?

Gegevens over:

 • de hoogte van uw inkomen;
 • bankafschriften en het saldo van uw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • bankafschriften en het saldo van uw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • de hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie;
 • de eventuele huur- en zorgtoeslag;
 • de schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop;
 • uw woonkosten;
 • uw auto;
 • de hoogte van uw heffingskorting(en).

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit uw bankafschriften. Uw aanvraag wordt afgewezen als dit niet gecontroleerd kan worden.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

Geen kwijtschelding

U krijgt geen kwijtschelding als u voldoende betalingscapaciteit heeft. Ook krijgt u geen kwijtschelding als u vermogen heeft. De wetgever gaat er dan vanuit dat u de aanslag kunt betalen. Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding als:

 • u het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist heeft ingevuld;
 • u de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd;
 • u onjuiste gegevens heeft aangeleverd;
 • er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen;
 • het feit dat u niet kunt betalen, aan uzelf is te wijten;
 • er wijzigingen zijn verwacht in uw financiële situatie;
 • er sprake is van sterk wisselende inkomens.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking.

 • Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, vraagt u de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Heeft u de aanslag al betaald, dan kunt u binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.
 • Nadat u bericht krijgt over de afwijzing van uw aanvraag tot kwijtschelding, hoeft u pas de belastingaanslagen te betalen.

Automatische kwijtschelding

Bent u 65 jaar of ouder en krijgt u kwijtschelding? Of ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u ook in de volgende jaren automatisch geen belasting te betalen. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een aanvraag te doen.

Bij automatische kwijtschelding controleert de Samenwerking Financiële Administratie DOWR of u hiervoor in aanmerking komt. Deze controle wordt gedaan met de gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Krijgt u op basis van deze gegevens geen kwijtschelding meer, dan kunt u zelf een aanvraag voor kwijtschelding indienen bij de Regionale Belastingsamenwerking. Bij de beoordeling van deze aanvraag kijkt de Regionale Belastingsamenwerking wel naar gegevens van het nieuwe kalenderjaar.

Als uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen, kunt u binnen 10 dagen in beroep. Het beroepschrift richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Raalte

Per adres Postbus 5000

7400 GC Deventer

Het beroep wordt binnen een termijn van 6 weken behandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Hebt u vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.

Telefoon: (0570) 69 33 50

E-mailadres: kwijtschelding@dowr.nl

Schriftelijk: Regionale Samenwerking Financiële Administratie

t.a.v. Kwijtschelding

Postbus 5000

7400 GC Deventer