default iconBegroting vastgesteld: waar geeft de gemeente Raalte in 2023 geld aan uit?

De gemeente stelt elk jaar de begroting op. Hierin staat beschreven waar het geld van de gemeente naartoe gaat. Het college van burgemeester en wethouders biedt de begroting aan de gemeenteraad aan. Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de begroting van 2023 met elkaar besproken en vastgesteld. Wethouder Alexander Kreule vertelt: “Door de begroting krijg je een goed beeld van wat er het komende jaar gaat gebeuren in onze gemeente. Denk daarbij aan de bouw van woningen, ontwikkelingen in de zorg of cultuur en projecten in het buitengebied. En je merkt het in je eigen portemonnee, omdat is bepaald hoe hoog de gemeentelijke belastingen worden. Er staat dus eigenlijk in waar we geld aan willen uitgeven en hoe we dat gaan betalen. Het is nu aan het college om te zorgen dat de plannen uit de begroting ook uitgevoerd worden.”

Het college is blij met de vaststelling van de begroting. Wethouder Alexander Kreule: “Alle partijen van de gemeenteraad konden zich in de begroting vinden en er zijn verschillende moties aangenomen. Het is een mooie opbrengst, ook in de samenwerking.”

Wat vinden de partijen zelf van de begroting en welke onderwerpen springen er voor hen uit? Je leest het op deze pagina.

CDA

Vrijwilligers zijn het cement van de Raalter samenleving. Sport, cultuuractiviteiten en evenementen worden door vrijwilligers georganiseerd en vormgegeven. Dit zorgt voor ontspanning, recreatie en saamhorigheid. Maar juist daar piept en kraakt het. Het CDA vindt dat we hier als gemeente nu op moeten acteren. We vragen daarom om verdieping en het concreet maken hoe we vrijwilligers kunnen ondersteunen. Betrek daarom vrijwilligers bij opdracht en uitvoering van het onderzoek.

Een energiebesparende investering waarbij de gemeente 15% extra subsidie inzet op een toegewezen ISDE-subsidie om zo het verduurzamen van woningen extra te stimuleren; deze motie zette ook de andere fracties en de wethouder aan het denken. We gaan uitzoeken hoe we hier vorm aan kunnen geven.

Biobased bouwen, waarbij de agrarische sector en bouwsector gaan samenwerken, is een mogelijkheid voor de toekomst. De houding moet zijn: begin er maar aan, iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen. De energiecrisis geeft ook kansen. Hoe kunnen we ons eigen gedrag veranderen? Haal je voedsel dichtbij, maak gebruik van tweedehands winkels, laat apparaten repareren, wees je bewust van wat je koopt. Het CDA Raalte juicht alle initiatieven die hieraan bijdragen toe.

Robotisering zette de andere fracties aan het denken en kwam vaker in het gesprek terug. Mooi om op deze manier van gedachten te wisselen.

Jeroen Neimeijer (fractievoorzitter CDA)

GroenLinks

GroenLinks is blij met de financiële situatie van de gemeente en waardeert de samenwerking in het eerste half jaar van deze raadsperiode.

GroenLinks wil Raalte toekomstbestendig maken op gebied van klimaat en energie, biodiversiteit en vergroening. Daarom willen we onderzoeken of we zonnepanelen kunnen plaatsen op de geplande geluidswal bij Franciscushof-Zuid. Ook willen investeren in communicatie over het nieuwe maaibeleid voor biodiversiteit en groene speelplaatsen. We zijn blij dat deze moties aangenomen zijn. De ambitie om de doelstellingen in 2030 en 2050 te halen mag omhoog. Is het verstandig om pas in 2090 het hemelwater volledig afgekoppeld te hebben en genoeg om de dalende grondwaterspiegel voor de landbouw aan te vullen?

De ambitie om woningen te bouwen kan GroenLinks zich in vinden. Het is daarbij belangrijk dat geschíkte, gepaste en betaalbare woningen zijn, die klaar zijn voor een nieuwe energie-neutrale wereld, in een bio-diverse wijk en nu al volledig gerecycled gebouwd.

Op sociaal gebied zien we dat groepen mensen het financieel moeilijk hebben. Er gebeurt al veel. Toch vraagt dit blijvend aandacht in het komende jaar en daarna. Daar zijn we het als raad en college gelukkig over eens.

GroenLinks gaat met vertrouwen het komende jaar tegemoet, waarin we ons in samenwerking met de raad blijvend inzetten voor een groen, biodivers, klimaatvriendelijk en sociaal-gelijk Raalte.

Ralph Mulders (fractievoorzitter GroenLinks)

D66

Afgelopen zomer leidde ‘groengesprekken’ met initiatiefnemers van 900 jaar Raalte ertoe dat de duurzaamheidscoalitie (D66, PvdA en GL) samen met Burgerbelangen en 900 jaar Raalte, energie voelden op het gebied van vergroening, groenbeleid en biodiversiteit. Daarom zijn twee prachtige groenvoorstellen met alle partijen ingediend. Een prestatie die alleen gelukt is door de samenwerking tussen alle politieke partijen, ambtenaren en het college.

Eén van deze voorstellen is niet alleen een groen voorstel, maar ook een sociaal én sportief voorstel. Het sluit helemaal aan bij waar D66 Raalte voor gaat: een gelukkige en gezonde samenleving. De komende jaren willen we namelijk biodiverse speelplaatsen en ontmoetingsplekken creëren, juist in wijken waar duurzame initiatieven niet automatisch van de grond komen. Groene oases waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Een groene omgeving, waar niet steen en beton de boventoon voeren, maar waar natuurlijke spelen centraal staat, een plek waar natuur weer onderdeel wordt van de samenleving. Een plek die zorgt voor geluk en gezondheid voor iedereen.

Daarbij zijn we trots dat we vooruitlopend op het beleidsplan biodiversiteit 2023 met de raad willen gaan voor een toekomstig bestendig maaibeleid, dat de biodiversiteit versterkt. Mooi dat we de inwoners komend jaar alvast goed willen meenemen.

Niels Folgers (fractievoorzitter D66)

PvdA

Voor de PvdA zijn ‘sociaal beleid en armoedebestrijding’, ‘klimaat en duurzaamheid’ en ‘wonen en leefbaarheid’ de belangrijkste onderwerpen. Het mooie van de begrotingsvergadering is dat alle fracties deze prioriteiten delen. Bijna alle wijzigingsvoorstellen (moties en amendementen) gingen hierover.

Er is één miljoen gereserveerd voor sociaal beleid en armoedebestrijding. Ook zijn verschillende voorstellen aangenomen om financiële problemen bij inwoners te voorkomen. De energierekening is voor huurders een belangrijk deel van de woonlasten, waar ze zelf niet veel invloed op hebben. SallandWonen investeert veel in energiebesparende maatregelen, maar er zijn ook ruim 1.100 particuliere huurwoningen in onze gemeente. De raad was unaniem van mening dat de wethouder eigenaren van particuliere huurwoningen moet benaderen, om ook daar de toepassing van energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Terwijl in vorige jaren alleen PvdA, Groenlinks en D66 aandrongen op maatregelen voor duurzaamheid en klimaat, stonden nu vrijwel alle fracties op dat standpunt. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van duurzame energie, stimuleren van energiebesparende maatregelen, ondersteunen van lokale initiatieven, extra budget voor meer groene en biodiverse speel- en ontmoetingsplekken en het versterken van de biodiversiteit.

De gemeenteraad is het met onze doelen voor onze belangrijkste punten eens. De PvdA vindt dat er constructief is samengewerkt om tot keuzes te komen.

Arie van der Wilt (fractievoorzitter PvdA)

VVD

VVD Raalte wilde lastenverzwaring voorkomen en ziet dat nu terug in de gemeentebegroting. Daar zijn we trots op.

Onze gemeente staat er financieel gezond voor. In deze onzekere tijden voor inwoners en ondernemers (denk aan dure energie en boodschappen en de torenhoge brandstofprijzen) wil het college verlichting geven. Dat stemt ons positief. Deze financiële koers houden we vast. We beloven om lastenverzwaring te blijven inperken. Daarom streven we naar een plek in de top 5 in de COELO-lijst voor de gemeente Raalte, wat staat voor de prijs die inwoners van een gemeente per jaar betalen aan gemeentelijke lasten.

We staan voor een gezonde financiële gemeentelijke boekhouding met reserves waar u als inwoner profijt van hebt. We zorgen voor ‘opvangvermogen’ bij mindere tijden of plotselinge uitgaven. Door deze financiële koers plukt elke inwoner van onze gemeente hier vruchten van.

Tot slot zijn we blij dat er haast wordt gemaakt met woningbouw, en het in samenwerking gebeurt met de coalitie- en oppositiepartijen. We roepen iedereen uit de gemeente Raalte op hieraan bij te dragen. Zodat onze gemeente goed blijft en steeds een beetje beter wordt!

Liesbeth Engelsman (raadslid VVD)

GemeenteBelangen

De fractie van GemeenteBelangen is blij met de eensgezindheid en samenwerking in de gemeenteraad. Dat heeft in de begroting tot mooie resultaten geleid. De ondersteuning van energiecoöperaties, extra middelen voor begeleiding van statushouders, de verkeersafwikkeling van het Doumaterrein; zo maar wat onderwerpen waar de raad het over eens is.

Er is verschil van mening over het verhogen van het aantal te bouwen sociale huur- en betaalbare starterswoningen. Het college gaat onderzoek doen naar waar echt behoefte aan is. Wij horen verhalen dat er voor één vrijgekomen huurwoning al snel 70 gegadigden zijn. Dat zijn signalen waar we wat mee moeten. We vinden dat we erbij gebaat zijn dat starters in onze gemeente blijven. Hoe houden we anders onze kernen leefbaar?

Bij de laatste bouwplannen, zoals het Franciscushof in Raalte, werd er niet voldaan aan de afgesproken 25% te bouwen sociale huurwoningen en starterswoningen. Dit zou later gecompenseerd worden, alleen zien we dit niet terug in het volgende woningbouwplan: het Doumaterrein. De schop moet NU in de grond en niet pas na een lang onderzoek!

Monique Fidom (raadslid GemeenteBelangen)

BurgerBelangen

Het gaat goed met de gemeente Raalte. Dat zie je terug in de begroting. BurgerBelangen is hier erg blij mee. Zo ook met de punten uit het coalitieakkoord die terugkomen in de begroting. Bijv. dat de lasten voor inwoners gelijk blijven en dat er een dynamische investeringsreserve komt.

Wij vinden het belangrijk dat we samen met de raad naar oplossingen kijken voor problemen. Geen strijd tussen coalitie en oppositie, maar samen doen wat het beste is voor Raalte.

We vingen signalen op dat het zwembad in Luttenberg het financieel zwaar heeft en dat dit mensen raakt. We hebben als raad het college opgeroepen met het bestuur in gesprek te gaan. Verschillende organisaties kampen met vrijwilligerstekorten. Alle fracties steunen een voorstel om te kijken hoe we de inzet van vrijwilligers duurzaam behouden en versterken.

Omwonenden van nieuwbouwplan Douma willen dat de verkeerssituatie rondom het plan aandacht blijft krijgen. Aan die signalen geven we een vervolg, want de verkeerssituatie wordt op de verkeersagenda opgenomen en omwonenden worden hierbij betrokken. We zijn blij dat we als gemeenteraad samen onze inwoners vooropzetten.

Michel Brinkhuis (fractievoorzitter BurgerBelangen)

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via