Baatbelasting

Als u een woning of een bedrijf heeft en u heeft voordeel van het realiseren van een openbare voorziening, dan kan een gemeente u vragen baatbelasting te betalen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een riool in het buitengebied of een fietspad in uw woonwijk. Een aanslag voor baatbelasting wordt alleen opgelegd aan eigenaren en niet aan gebruikers (huurders).

Voorbeeld van veel voorkomende baatbelasting

Met name boerderijen buiten de bebouwde kom kunnen vaak (nog) geen gebruik maken van het riool. Op het moment dat een gemeente besluit hier wat aan te doen, betekent dat een grote financiële investering. Vaak zal een gemeente een deel van deze kosten bij de bewoners zelf in rekening brengen. In zo'n geval ontvangen de eigenaren een aanslag baatbelasting omdat zij baat hebben bij de aangelegde voorziening.

De hoogte van de baatbelasting wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke verordening. In deze verordening is ook geregeld wie een aanslag krijgt. Vaak wordt het hele bedrag in één keer aan de belastingplichtigen opgelegd (een aanslag ineens).

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp