7. Hinder

7.1 Zijn er andere randvoorwaarden voor een windmolen op een bedrijventerrein dan elders?

Er zijn verschillende type bedrijventerreinen en de ruimtelijke randvoorwaarden verschillen dan ook per bedrijventerrein als het gaat om bijvoorbeeld geluid. Het is dus ook maatwerk per bedrijventerrein om te bepalen wat mogelijk is als het gaat om het plaatsen van windmolens. Dit is afhankelijk van het brongeluid van de windturbine (in dit geval verwachten we ergens tussen de 300 en 500m). Het feit dat er al veel geluid kan zijn op een bedrijventerrein wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten. De berekeningen gaan uit van alleen de windmolen zelf.

7.2 Wordt er bij slagschaduw ook rekening gehouden met de laag opkomende en ondergaande zon?

Zeker in de wintermaanden rijkt de slagschaduw ver indien de zon in de ochtend of in de avond schijnt. In de slagschaduw berekeningen wordt daar rekening mee gehouden.

7.3 Hoeveel decibel ervaart iemand die in de tuin zit maximaal als respectievelijk een erfmolen, een dorpsmolen of een grote windmolen op de genoemde minimale afstand wordt geplaatst?

In Nederland is bij wet afgesproken dat er bij het bepalen van de afstand van windmolens tot aan gebouwen uit wordt gegaan van de zogenaamde Lden 47 contour. Deze contour wordt berekend op basis van het brongeluid van de windturbine. Dit betekent dat gemiddeld per jaar 47 dB aan geluid kan worden ervaren door omwonenden op de gevel. De hoogte van 47dB is ervaarbaar als geluid vergelijkbaar tussen huiskamer en koelkast geluiden (zie afbeelding). Hoeveel decibel (dB) men kan ervaren is afhankelijk van de “ruwheid/ hardheid” van het terrein tussen de windmolen en de tuin. De wettelijke normen zijn gericht op het beperken van de hinder. Toch kan ook onder de normwaarden een bepaalde mate van hinder of overlast optreden. Dit geldt ook bij andere normen voor omgevingsgeluid, bijvoorbeeld het wegverkeer.

geluid windmolens

7.4 In Nederland wordt uitgegaan van de zogeheten Lden 47 contour. Kan dat in de gemeente Raalte niet lager?

Bij wet is afgesproken de gemiddelde waarde van 47dB op de gevel te hanteren (Lden 47 contour). Deze contour wordt berekend op basis van het brongeluid van de windturbine. Dit betekent dat gemiddeld per jaar 47 dB aan geluid kan worden ervaren door omwonenden op de gevel. De hoogte van 47dB is ervaarbaar als geluid vergelijkbaar tussen huiskamer en koelkast geluiden (zie afbeelding bij 7.3). Als je deze norm strenger zou hanteren, dan wordt het aantal mogelijke windmolens sterk beperkt. Dat betekent dat er meer zonneparken nodig zijn om de energiedoelstelling te kunnen halen.