4. Lokaal eigendom

4.1 Gaat de gemeente bij initiatieven sturen op lokaal eigenaarschap van 50%, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken?

Een windmolenproject heeft grote impact op de omgeving. Wij vinden het gezien de impact belangrijk dat bewoners goed betrokken zijn, invloed hebben op het gebruik en kunnen meeprofiteren in de opbrengsten. De gemeente hecht veel waarde aan initiatieven uit de samenleving en draagvlak. De afspraak uit het Klimaatakkoord sluit daar goed bij aan. Gemeente Raalte heeft al richtlijnen voor zonneparken. Daarin is opgenomen dat er bij initiatieven sprake moet zijn van 50% lokaal eigenaarschap. Ook in de richtlijnen voor windenergie zullen uitgangspunten voor lokaal eigenaarschap en participatie worden opgenomen. De voorwaarden die worden opgenomen in de richtlijnen voor windenergie worden nog uitgewerkt. De wijze waarop daar door de initiatiefnemer invulling aan wordt gegeven bij een toekomstig project, wordt meegewogen in de beslissing of de gemeente planologische medewerking verleend aan een windmolenproject.

4.2 Hoe gaat de gemeente zorgen dat er ook initiatieven komen waarbij er sprake is van lokaal eigenaarschap in elke woonkern?

De gemeente Raalte is met de alle kernen in gesprek over de energietransitie. In alle dorpen zijn vrijwilligers actief en er zijn al enkele coöperaties en stichtingen opgericht. Wij ondersteunen deze lokale groepen en faciliteren bijvoorbeeld uitwisseling van kennis en ervaring. Voor het dorp Raalte is een specifieke aanpak opgezet, ook hier zien we graag duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bewoners ontstaan en zullen we dit stimuleren.

4.3 Wil de gemeente Raalte ook samen met bewoners windmolens ontwikkelen?

Als gemeente gaan wij niet zelf actief een project ontwikkelen, maar we helpen lokale groepen graag om hun initiatieven te ontplooien.

4.4 Hoe weet ik of er initiatieven voor duurzame energie zijn waar ik aan mee kan doen?

In alle dorpen zijn lokale vrijwilligers actief bezig met het uitwerken van ideeën en initiatieven voor duurzame energie. Een aantal dorpen kent een specifieke duurzaamheidswerkgroep of lokale energiecoöperatie. Via deze groepen en/of de plaatselijke belangen kunt u informeren wat de ontwikkelingen zijn. In de richtlijnen voor windenergie borgen we dat de initiatiefnemer omwonenden betrekt bij de plannen.

4.5 Kan iedereen meedoen en lid worden van een coöperatie voor de ontwikkeling van windmolens of een financiële tegemoetkoming krijgen?

Er zijn verschillende organisatievormen mogelijk om windmolens te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een duurzaamheidswerkgroep, vereniging, stichting en energiecoöperatie. Alle organisatievormen hebben hun eigen voorwaarden, zoals of zij winst kunnen uitkeren ja of te nee. De laatste overweging is de reden dat er vaak voor de vorm energiecoöperatie wordt gekozen. In principe kan iedereen een energiecoöperatie oprichten en/of daar lid van worden (mits zij aan de voorwaarden van de coöperatie voldoen bijv. in het dorp wonen). Vaak is het geval dat u lid moet zijn van de energiecoöperatie om te kunnen participeren/investeren in hun projecten, waaronder potentiële windenergieprojecten.

Naast het rendement dat uitgekeerd wordt aan de leden van de energiecoöperatie die in een project hebben geïnvesteerd, zorgen energieprojecten er vaak voor dat er aan het einde van het jaar winst wordt gemaakt. De leden van een coöperatie bepalen wat er met de winst gebeurt, afhankelijk van de afspraken die zij hebben gemaakt over besluitvorming.

4.6 Wat zijn de investeringskosten van een windmolen, hoelang duurt het voordat die is terugverdiend en welk rendement levert een windturbine project op?

Hierop is geen algemeen antwoord te geven, omdat dit sterk afhangt van het bijvoorbeeld het type windturbine, vermogen, windaanbod, ontwikkelkosten en ook de wijze van financieren en investeren. Zoals is te zien in de volgende twee voorbeelden:

  • Een voorbeeld van crowdfunding van het windmolen project in Nieuwleusen waar ze twee 4,2MW windturbines van Enercon gaan realiseren vindt u op de website van Veur de Wind.
  • Een ander rekenvoorbeeld kunt u hier vinden op de website van Energie Samen.