3. Dialoog inwoners

3.1 Wie kunnen initiatiefnemers van een windmolenproject zijn?

Er zijn veel mogelijkheden waarop initiatieven kunnen worden gestart en georganiseerd. Initiatiefnemers kunnen projectontwikkelaars zijn, boeren die bijvoorbeeld een erfmolen willen realiseren, georganiseerde groepen uit de dorpen (plaatselijk belangen of de duurzaamheidsgroepen), maar ook individuele inwoners die de samenwerking met buurt- en dorpsgenoten organiseren. Een voorbeeld van een lokale initiatiefnemer is energiecoöperatie Endona (Heeten).

3.2 Wie neemt het voortouw in de ontwikkeling van windenergie?

Wij kiezen als gemeente voor een bottom-up aanpak. Wij zijn met ieder dorp in gesprek over de energietransitie en welke rol de inwoners van het dorp (of een vertegenwoordiging van een werkgroep of coöperatie) in de energietransitie willen spelen. Het vertrekpunt is dat alle dorpen in de gemeente Raalte hun eigen elektriciteitsgebruik duurzaam gaan opwekken en hiervan kunnen profiteren als dorp. Eén van de mogelijkheden is om energie duurzaam op te wekken met windenergie, waarvoor inwoners of bedrijven in de dorpen het initiatief kunnen nemen. In de richtlijnen voor windenergie wordt nader uitgewerkt welke rol de gemeente pakt als een initiatief voor een windmolenproject ontstaat.

3.3 Heeft de gemeente Raalte beleid voor het participeren door inwoners bij duurzame initiatieven?

Gemeente Raalte heeft al richtlijnen voor zonneparken. Daarin is opgenomen dat er bij initiatieven sprake moet zijn van 50% lokaal eigenaarschap, zoals ook in het Klimaatakkoord is afgesproken. Ook in de richtlijnen voor windenergie zal er een randvoorwaarde worden opgenomen. De voorwaarden die worden opgenomen in de richtlijnen voor windenergie worden nog uitgewerkt. De wijze waarop daar door de initiatiefnemer invulling aan wordt gegeven bij een toekomstig project, wordt meegewogen in de beslissing of de gemeente planologische medewerking verleend aan een windmolenproject.

3.4 Als er een partij zich meldt om een windmolenproject te willen starten, van wie hoor ik als inwoner wat?

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners en met name omwonenden goed en in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd en betrokken worden door de initiatiefnemer. In de richtlijnen voor windenergie zullen – net als bij de richtlijnen voor zonneparken – op dit punt voorwaarden worden opgenomen.