2. Ruimtelijke procedures en besluitvorming

2.1 Neemt de gemeente ook provinciale bestemmingen, zoals weidevogelgebieden, mee bij de beoordeling of een gebied ingezet kan worden voor windenergie?

De gemeente houdt bij deze afweging rekening met het provinciale beleid. In het provinciale beleid zijn windmolens uitgesloten in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur) en in de Nationale Landschappen. Veel van de beschermde weidevogelgebieden liggen in deze provinciale uitsluitingsgebieden. Bij ieder concreet initiatief voor een windmolen (buiten het Natuur Netwerk Nederland) worden de gevolgen voor flora- en fauna onderzocht en meegewogen.

2.2 Hoe en door wie wordt uiteindelijk beslist welk soort windmolens geplaatst gaan worden?

De gemeenteraad stelt de richtlijnen voor windenergie vast. Daarmee besluit de raad op voorhand waar initiatieven voor windenergie aan moeten voldoen. De gemeenteraad neemt daarnaast ook het besluit om wel of niet mee te werken aan een concreet plan voor de (grootschalige) opwek van windenergie. De gemeenteraad toetst aanvragen voor windmolens aan de hand van de richtlijnen voor windenergie. Dit betekent een zorgvuldige afweging van alle belangen: enerzijds het belang van de energieopgave en de bijdrage van het betreffende plan aan deze opgave en anderzijds het belang van de omgeving.