Kapvergunning particuliere bomen (buiten de bebouwde kom)

Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen

Wilt u een boom kappen in het buitengebied? U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstand waarvan de dwarsdoorsnede minimaal 35 cm (omtrek 110 cm) is. U dient de dwarsdoorsnede op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld te meten. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

U heeft geen kapvergunning nodig voor

Bomen die staan in een tuin of erf, in geval van:

 • populieren;
 • wilgen, tenzij deze zijn geknot;
 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen.

Bomen die niet staan in een tuin of erf, ingeval van:

 • fruitbomen, met uitzondering van hoogstam fruitbomen, en windschermen om boomgaarden;
 • naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 • kweekgoed;
 • uit populieren of niet-geknotte wilgen bestaande:
  • wegbeplantingen;
  • beplantingen langs waterwegen, en
  • éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;

Het dunnen van bomen.

Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:

 • tenminste eens per tien jaar worden geoogst;
 • bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 • zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Bomen beschermd op basis van bestemmingsplan

In bepaalde gebieden zijn de landschappelijke waarden op grond van het bestemmingsplan beschermd. Aan deze gebieden is in het bestemmingsplan een extra waarde toegekend. U kunt bij ruimtelijke plannen.nl het plan bekijken dat voor uw situatie van toepassing is. Voor het verwijderen, kappen of rooien van bomen en andere opgaande beplanting is voor de gebieden met een extra landschappelijke waarde een omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” noodzakelijk, ongeacht de dwarsdoorsnede van een boom of houtopstand. De omgevingsvergunning voor “het uitvoeren van een werk” kunt u digitaal aanvragen bij omgevingsloket online

Bijzonderheden

Wanneer u buiten de bebouwde kom één of meerdere bomen, in een rij van meer dan 20 bomen of meer of op een perceel van meer dan 10 are bos, wilt kappen, is de Wet natuurbescherming van toepassing. U dient deze kap vooraf te melden bij de provincie. Informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Overijssel (Wet natuurbescherming houtopstanden). De gemeentelijke omgevingsvergunning voor kap en de regels uit het bestemmingsplan met betrekking tot kappen zijn niet van toepassing wanneer herplant van dezelfde soort op dezelfde locatie plaatsvindt.

Herplant

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet duidelijk worden aangegeven of er sprake is van herplant, waar deze herplant plaatsvindt en met welke soort boom. Uitgangspunt is dat herplant plaatsvindt. Indien door bepaalde zwaarwegende omstandigheden geen herplant wordt uitgevoerd dan kan een geldelijke bijdrage noodzakelijk zijn in het gemeentelijke groencompensatiefonds. Deze bijdrage is gelijk aan de herplantwaarde van de te vellen boom. Herplantwaarde zijn de kosten voor een gelijkwaardige herplant, daaronder begrepen de aanschafkosten voor bomen, de kosten van het planten en de kosten van het gedurende drie jaar in stand houden van de bomen.

Relevante wetgeving

Naast de op deze pagina aangegeven gemeentelijke regelgeving gelden er ook een aantal landelijke regels en wetgeving rondom bomen en andere houtopstanden, waar u rekening mee moet houden. Zoals bijvoorbeeld de zorgplicht vanuit de Wet natuurbescherming.

Zo moet u altijd zelf controleren of er bijzondere of beschermde dier- en plantensoorten in de (omgeving van de) boom voorkomen, die u met uw werkzaamheden kunt verstoren. Zo nodig dient u passende maatregelen te treffen conform de geldende natuurwetgeving, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van de kap van de boom of het verstrekken van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

Grenzen bebouwde kom

Met de bebouwde kom wordt bedoeld het als bebouwde kom aangewezen gebied op grond van artikel 4.1, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt via het Omgevingsloket een kapvergunning of een omgevingsvergunning uitvoeren van een werk aanvragen.

Kosten

Voor het indienen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges worden ook (geheel of gedeeltelijk) in rekening gebracht wanneer een aanvraag wordt ingetrokken of wanneer blijkt dat geen vergunning noodzakelijk is. Neem daarom bij twijfel eerst contact op met de gemeente of een vergunning noodzakelijk is.

Leges 2022

 • 1 of 2 bomen € 109,00
 • 3 of meer bomen € 166,00

Schema voor het kappen van bomen