Wat doet de gemeente?

gras voor huizen biodiversiteit

Als gemeente vinden we biodiversiteit belangrijk. Ook in het dagelijkse beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte nemen we het als aandachtspunt en steeds vaker ook als randvoorwaarde of eis mee.

Bloemen zaaien

We zijn een aantal jaren geleden begonnen met het inzaaien van de eerste biodiversiteitsstroken in gemeentegroen, ongeveer één per dorp. Intussen zijn de stroken niet meer weg te denken. Het zijn er steeds meer geworden en ze hebben een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Bij nieuwe projecten wordt actief gezaaid, zoals bij de uitbreiding van het industrieterrein De Zegge in Raalte.

Aantallen

In de gemeente Raalte is momenteel ruim 135.000 m² biodiversiteitsversterkend groen te vinden. Hiervan is circa 45.000 m² gezaaid door de gemeente, ruim 70.000 m² door de werkgroep Groene Agenda en nog eens 20.000 m² door particuliere initiatieven.

Biodivers maaibeleid

Bij het maaien van het gras houden we zo veel mogelijk rekening met de aanwezige kruiden en insecten. Zo maaien we plekken met veel kruiden of bloemen waar dat kan pas na de bloei en zaadvorming. Op die manier krijgen de bloemen de kans om zich ook voor het volgende jaar weer uit te zaaien. Ook zijn we bezig met andere vormen van maaien, zoals het zogenaamde 'sinusmaaien', waarbij we stukken gras om-en-om laten staan.

Geen chemische middelen bij onkruidbestrijding

We gebruiken geen chemische middelen bij onkruidbestrijding op verharding en in plantsoenen. Hierdoor wordt het milieu (bodem, grondwater, flora en fauna) niet onnodig (over)belast.

Vrucht- en drachtbomen

Bijen zijn heel belangrijk in onze voedselketen. Bij de aanplant van nieuwe bomen en planten kiezen we waar mogelijk voor (inheemse) vruchtbomen en drachtbomen. De vruchten van deze bomen leveren voedsel voor bijen. Drachtbomen leveren veel stuifmeel en nectar die bijen voor hun (voort)bestaan nodig hebben. Ook planten we bomen en planten aan waarop vlinders graag hun eitjes leggen, de zogenaamde waardbomen en -planten.

Zorgen voor minder monoculturen en meer gespreide bloeitijden

Bij vervanging en de aanplant van nieuwe bomen en beplanting in een straat of buurt kiezen we voor variatie in boom- en heestersoorten. We planten géén monoculturen (één soort boom of beplanting in één straat of buurt). Bij de soortenkeuze letten we erop dat de bloei gespreid over het jaar valt, zodat met name bijen, vlinders en vogels de moeilijke perioden makkelijker kunnen overbruggen.

Bewustwording bij kinderen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van het belang van een groene omgeving, insecten en dieren. En vooral ook lekker spelen in het groen. Daarom organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks boomplantdagen met schoolkinderen en leggen we natuurlijke speellandschappen aan waar kinderen kunnen spelen in een groene omgeving.

Ook zijn we in april 2020 partnergemeente geworden van de provincie om (de waarde van) groene schoolpleinen meer onder de aandacht te brengen bij de scholen en inwoners. We zijn momenteel samen met provincie Overijssel en IVN een plan van aanpak aan het opstellen.

Bijzondere bomen beschermen

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons waardevolle groen en de bomen. Ze geven niet alleen een mooi groen beeld, ze vormen ook belangrijke nestel-, woon- of voedselplaatsen voor dieren en insecten. Ze dragen ook in grote mate bij aan het tegengaan van de negatieve effecten van het veranderende klimaat, zoals het voorkomen van hittestress (door schaduw en verdamping), vastleggen van koolstofdioxide en fijnstof en het opnemen van water. Daarom hebben we samen met enkele natuurbelangenverenigingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de bescherming van onze beschermwaardige bomen in onze gemeente.

Groenbeleid

Meer informatie over het groenbeleid van de gemeente Raalte.