Besluiten uit de raadsvergadering van 21 december 2017

In zijn vergadering van 21 december 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Deelname experiment centraal tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing en referendum ‘Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’ op 21 maart 2018

Naar aanleiding van het telproces bij de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017, is door de burgemeester geconstateerd dat de kwaliteit van het telproces (en de stappen daaraan voorafgaand) omhoog moet. Deelname aan het vervolg van het landelijk experiment centrale stemopneming (‘centraal tellen van de stemmen’) levert een bijdrage aan de kwaliteit. Daarom wordt de gemeenteraad besloten tot deelname aan het experiment op 21 maart 2018 bij zowel de Gemeenteraadsverkiezingen als het referendum ‘Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’..

Tarieven en verordening onroerende zaakbelasting 2018

De gemeenteraad heet de tarieven voor de Onroerend Zaakbelasting voor 2018 vastgesteld.

Financiële verordening

De gemeenteraad heeft de financiële verordening gemeente Raalte 2017 vastgesteld. In deze verordening worden de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Raalte vastgelegd.

Verordening afvalstoffenheffing 2018

De gemeenteraad heeft de verordening afvalstoffenheffing vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling 2018 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2018 vastgesteld. Om deze tarieven te kunnen heffen heeft de raad de verordening afvalstoffenheffing 2108 vastgesteld. In deze verordening is ook een beleidsaanpassing meegenomen op het kwijtscheldingsbeleid voor de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenverordening

De gemeenteraad heeft de afvalstoffenverordening vastgesteld. Hierdoor wijzigen op het gebied van de huisvuilinzameling per 1 januari 2018 enkele zaken:

  1. gft- aanbieden tegen nultarief,
  2. grof tuinafval kan tegen nultarief worden gebracht bij het milieubrengstation (tijdens de reguliere openingstijden) en
  3. het rijden van een takkenroute in de maanden maart en december door een derde partij.

Beleidsnota 'Erven in beweging'

De gemeenteraad heeft de nota “Erven in beweging” vastgesteld. In deze nota wordt beschreven hoe tot een nieuwe invulling van een groot aantal vrijkomende erven gekomen kan worden. Dit is van economisch belang (werkgelegenheid), maar ook van sociaal belang. Bovendien kunnen vrijkomende erven een belangrijke rol spelen in de energietransitie en verduurzaming van de samenleving.