Besluiten uit de raad van 9 november 2017

In zijn vergadering van 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Beslissing op een klacht van een inwoner

Een inwoner heeft een klacht ingediend over beantwoording van zijn brief door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten de klacht ongegrond te verklaren.

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2018 vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij nieuw beleid vastgesteld met de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Naast de voorstellen die het college heeft gedaan heeft de gemeenteraad ook besloten om het fonds Sportstimuleringslening te verhogen tot  € 1.500.000. Hierdoor krijgen sportverenigingen meer mogelijkheden om hun accommodatie toekomst bestendig te maken door aankoop, bouw, uitbreiding en renovatie of door duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeenteraad heeft het college in een motie opgeroepen om bij college- en raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf op te nemen en – voor  zover van toepassing – een GGD-advies te vragen

Verder heeft de gemeenteraad unaniem het college opgeroepen om de ambitie uit te spreken een rondweg om Mariënheem aan te leggen en de verschillende betrokken overheden aan blijven spreken op hun verantwoordelijkheid om financieel bij te dragen aan deze ambitie.

Ook de meerjarenraming 2019-2021 is vastgesteld.  Hierin is een (financiële) doorkijk gegeven voor de komende jaren.

Vaststellen belastingverordeningen

In samenhang met de begroting heeft de gemeenteraad een aantal belastingverordeningen vastgesteld. De OZB-belasting en de afvalstoffenheffing worden in december vastgesteld.