Besluiten uit de raad van 13 juli 2017

microfoon

In zijn vergadering van 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Aanpassen grens bebouwde Luttenberg

De raad heeft in de grens van de bebouwde kom aan de Heuvelweg in Luttenberg gewijzigd in verband met enkele verkeerstechnische aanpassingen aan die weg. De grens wordt opgeschoven in zuidelijke richting tot de fietsoversteek voorbij de laatste inrit van de sporthal.

Nieuwe accountant

De gemeenteraad heeft Deloitte voor de boekjaren 2017 – 2019 benoemd tot accountant. Benoeming was noodzakelijk in verband met aflopen van het huidige contract.

Verordeningen participatiewet

De gemeenteraad heeft volgende verordeningen gewijzigd:

  • Verordening individuele studietoeslag gemeente Raalte
  • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Raalte
  • Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW, IOZA gemeente Raalte
  • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Raalte
  • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Raalte

Verder heeft de gemeenteraad de verordening adviesraad Werk en Inkomen gemeente Raalte 2017 vastgesteld.

Deze besluiten waren nodig in verband met gewijzigd beleid en gewijzigde wetgeving.

Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden

De gemeenteraad heeft besloten de extra middelen voor kinderen in armoede (€ 111.899) te besteden aan:

  • Onderwijsbegeleiding aan kinderen in een achterstandsituatie
  • Een voucher voor kleding en schoenen, uitgegeven door Stichting Leergeld (€ 100 per kind per jaar)
  • Het verbreden van bestedingsdoelen van de huidige regelingen die door Stichting Leergeld worden uitgevoerd.

Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften

De gemeenteraad heeft de voorzitter van de commissie bezwaarschriften toestemming verleend om een beslissing op bezwaar te verdagen in die situaties waarin niet tijdig op het bezwaar beslist kan worden omdat er nog geen advies van de commissie is uitgebracht, bijv. door een vakantieperiode.

Overdracht eigendom en beheer sporthal Hoogerheyne

De gemeenteraad heeft ingestemd met de overdracht in eigendom en beheer van sporthal Hoogerheyne aan de Stichting Sportbelangen Heino.

Hiervoor heeft de gemeenteraad eenmalig € 363.500 beschikbaar gesteld en een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 35.000 die elk jaar met € 1.000 afloopt.

Jaarrekening 2016

De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld. Het college heeft hiermee verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur.

Raadsonderzoek De Zegge VII

De gemeenteraad heeft in 2016 besloten tot het opstellen van een feitenrelaas over De Zegge VII. De gemeenteraad heeft kennis genomen van dit feitenrelaas en besloten de adviezen over geheimhouding en beslotenheid alsmede de informatievoorziening over te nemen.

Sanering asbestdaken

In een motie heeft de gemeenteraad het college gevraagd bij de begroting 2018 met voorstellen te komen om asbestdaken op boerenschuren te saneren.

Alle raadsstukken zijn te vinden op deze website.